Wydatki na udział w imprezach sportowych – co na to urząd skarbowy?

Organizując własną drużynę sportową przedsiębiorcy zakupują dla swoich pracowników stroje sportowe opatrzone logo oraz ponoszą wydatki w postaci kosztów dojazdu, wpisowego na zawody, wynajmu hali sportowej na potrzeby treningu.
W związku z tym pojawiają się liczne pytania:

Czy przekazanie strojów sportowych pracownikom stanowi dla nich przychód ze stosunku pracy?

Kwestia ta – w kontekście świadczeń pracowniczych – była przedmiotem analizy Trybunału Konstytucyjnego, który w wyroku z dnia 08 lipca 2014 r. sygn. akt K 7/13, stwierdził, iż „zdaniem Trybunału, przeprowadzona powyżej analiza pozwala na określenie cech istotnych kategorii „innych nieodpłatnych świadczeń” Należy przyjąć, że za przychód pracownika mogą być uznane świadczenia, które:

  • po pierwsze, zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
  • po drugie, zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
  • po trzecie, korzyść ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).”

W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 08 lipca 2014 r. uznać należy, że otrzymanie przez pracowników świadczenia w postaci przekazania strojów sportowych nie stanowi nieodpłatnego świadczenia. Nie jest bowiem spełniona druga z przesłanek. O powstaniu przychodu po stronie pracownika (choć nie w kontekście nieodpłatnych świadczeń), nie można również mówić w sytuacji przekazania pracownikowi środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem na zawody oraz wynajmem sali treningowej. Środki te nie są bowiem przekazywane pracownikowi w jego interesie, stąd w ich przypadku nie można mówić, że ich otrzymanie przynosi pracownikowi korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść, gdyby ich nie otrzymał. Wynika to z faktu, iż pracownik nie może swobodnie dysponować otrzymanymi środkami, bowiem nie wydatkuje ich na własne potrzeby lecz wyłącznie na przedsięwzięcie realizowane w interesie Wnioskodawcy. Konsekwencją uznania, iż ww. świadczenia nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy PIT, jest brak po stronie Pracodawcy, jako płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, obowiązku obliczania i pobrania od tych świadczeń zaliczki na podatek dochodowy, i wpłacenia jej we właściwym terminie urzędowi skarbowemu (DD3.8222.2.388.2015.MCA – Minister Finansów z dnia 7.10.2015)

Czy pracodawca może odliczyć VAT od zakupu strojów z logo firmy, paliwa, sprzętu, opłaty wpisowej?

Na podstawie interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, z dnia 5.01.2017 r. (1462-IPPP2.4512.994.2016.1.RR): jeśli odzież sportowa będzie utrzymana w kolorystyce zgodnej z barwami korporacyjnymi oraz będzie na niej umieszczone logo przyczyni się to do budowania pozytywnego wizerunku firmy. Pracownicy będą mogli brać udział w sportowych przedsięwzięciach na zasadzie dobrowolności, a rozgrywki indywidualne lub zespołowe będą realizowane w czasie prywatnym pracowników. Z tego względu należy zgodzić się, że pracownicy występując w strojach sportowych z logo Spółki utrzymanych w korporacyjnej kolorystyce będą promować jej wizerunek na zewnątrz, co w konsekwencji spowoduje wzrost przychodów. Tym samym w tej sytuacji będzie realizowana funkcja marketingowa. Zatem zakupy strojów sportowych będą służyły w sposób pośredni zaspokojeniu potrzeb przedsiębiorstwa, a także będą wpływały na jego ogólne funkcjonowanie jako całości, a co za tym idzie doprowadzać do zwiększenia obrotu firmy i sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług. W odniesieniu do wydatków na działalność sportową, które obejmują koszty paliwa (lub zapewnienia innej formy transportu), sprzętu sportowego, opłat wpisowych należy stwierdzić, że również będzie przysługiwać prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących ponoszone wydatki na działalność sportową. Warunkiem umożliwiającym podatnikowi skorzystanie z prawa do odliczenia podatku naliczonego jest związek zakupów z wykonywaną działalnością. Działania te mają charakter integracyjny, a ich celem jest zwiększenie atrakcyjności zatrudnienia, przyciągniecie i rekrutacja najlepszych kandydatów, a także stworzenie dobrej atmosfery w zespole, co przełoży się na podniesienie jakości pracy i jej wydajności, a w ostatecznym rachunku tworzenie zysku pracodawcy. Istnieje zatem pośredni związek pomiędzy dokonanymi przez Wnioskodawcę wydatkami na działalność sportową a działalnością.

Czy wydatki na zakup strojów sportowym z logo, sprzętu, opłat wpisowych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W tym miejscu należy rozróżnić pojęcie reklama i reprezentacja, ponieważ ustawodawca wyłączył wydatki na reprezentacje z katalogu kosztów uzyskania przychodów.

Wyłączając z kosztów podatkowych koszty reprezentacji, ustawa podatkowa nie definiuje terminu „reprezentacja” ani też nie odsyła do innych przepisów prawa. Brak ustawowej definicji pojęcia „reprezentacja” nie uprawnia jednak do dowolnego określania zakresu znaczeniowego tego terminu. Zgodnie z uchwałą NSA z dnia 17 czerwca 2013 r. sygn. akt II FSK 702/11, „reprezentacja stanowi działanie w celu wykreowania oraz utrwalenia pozytywnego wizerunku podatnika wobec innych podmiotów. (…) Dany wydatek może zostać uznany za koszt reprezentacji tylko wtedy, kiedy jest ponoszony na rzecz innych podmiotów w celu tworzenia lub poprawy wizerunku firmy. Spółka zaś zamierza ponosić koszty na rzecz własnych pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia. Z tego względu wydatków ponoszonych przez Spółkę nie można uznać za koszty reprezentacji, a więc nie podlegają wyłączeniu z kosztów. (…) wydatki ponoszone na działalność sportową (odzież sportowa i sprzęt, koszty paliwa i transportu, zakwaterowanie, opłaty wpisowe itp.) powiązane będą z przychodami, ponieważ przyczynią się do budowania pozytywnego wizerunku firmy, podniosą efektywność pracy wykonywanej przez silnie zmotywowany i zharmonizowany zespół (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 16.12.2016 r. 1462-IPPB6.4510.530.2016.2.SO)

Jak wskazał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 27 kwietnia 2017 r., (nr 0112-KDIL5.4010.1.2017.1.AO), reklama realizowana jest poprzez rozpowszechnianie logo firmy (tutaj logo na strojach sportowych, banerach reklamowych). Należy przy tym podkreślić, że ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny czy reklamowy) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków i powinna być dokonana każdorazowo przez podatnika, rozmiarów wydatków i powinna być dokonana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku od kątem funkcji jaką będzie spełniać w firmie.

W celu potwierdzenia swojej oceny warto wystąpić do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Wniosek składa się na urzędowym druku – pocztą na adres biura Krajowej Informacji Skarbowej lub poprzez portal e-PUAP. Koszt wydania interpretacji indywidualnej to 40 zł.

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności:

Ostatnie artykuły dotyczące branży sportowej:

Klub Sportowy – od czego zacząć

Kluby sportowe to organizacje, które umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno dzieciom jak i dorosłym. Są one bardzo popularną formą…