Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.dc-finanse.pl.

Administratorem strony i przekazywanych danych osobowych jest firma DC Finanse Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 61-897 Poznań, KRS: 0000566354, NIP: 7792432887.

II. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników oraz plików Cookies, a także innych technologii pojawiających się na stronie internetowej www.dc-finanse.pl.

Administratorem strony i przekazywanych danych osobowych jest firma DC Finanse Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 61-897 Poznań, KRS: 0000566354, NIP: 7792432887.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie lub rozwój strony internetowej Administratora.

III. Definicje

 1. Administrator – DC Finanse Sp. z o.o., ul. Składowa 5B, 61-897 Poznań, KRS: 0000566354, NIP: 7792432887.
 2. Użytkownik – każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej.
 3. Strona – strona internetowa znajdująca się pod adresem www.dc-finanse.pl
 4. Formularz lub Formularze – miejsca na stronie, które umożliwiają wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, w określonych celach, w szczególności kontakt z Użytkownikiem, złożenie oferty, wysyłka newslettera.
 5. RODO –Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

IV. Dane osobowe i zasady ich przetwarzania

1. Czy podanie danych osobowych jest dobrowolne?

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie pewnych informacji, zaznaczonych na Stronie Administratora jako obowiązkowe, wiąże się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu lub podjęcia określonych działań.

Podanie przez Użytkownika danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać, następuje na podstawie dobrowolnej zgody Użytkownika i w takim przypadku przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Użytkownik udziela zgody na przetwarzanie tych danych oraz na zanonimizowanie danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.

2. W jakich celach i na jakiej podstawie prawnej przetwarzane są Twoje dane osobowe?

Dane osobowe Użytkownika na Stronie Administratora mogą być przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi przepisami:

 • wykonania zawartej umowy, wykonania usługi, przesłania oferty na prośbę Użytkownika —art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
 • wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego – art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 • udzielenia rabatu lub informowania o promocjach i interesujących ofertach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • rozpatrzenia reklamacji lub roszczeń związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO;
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi lub w celu przedstawienia oferty i marketingu bezpośredniego – art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO;
 • tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami – art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO;
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies np. cookies Google Analytics, Piksel Facebooka — art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • wykorzystywania cookies na Stronie i jej podstronach – art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
 • zarządzania Stroną i stronami Administratora na innych platformach – art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • badania satysfakcji z oferowanych usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • zamieszczenia przez Użytkownika opinii o usługach świadczonych przez Administratora — art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • w wewnętrznych celach administracyjnych Administratora związanych z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu dopasowania treści wyświetlanych na stronach Administratora do indywidualnych potrzeb oraz ciągłego doskonalenia jakości oferowanych usług – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu tworzenia własnych baz danych Użytkowników – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • w celu obsługi profili społecznościowych (Facebook, LinkedIn oraz Instagram) i wchodzenia w interakcje z użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

3. W jaki sposób zbierane są dane?

Zbierane i przetwarzane są tylko te dane, które Użytkownik sam poda (za wyjątkiem danych zbieranych automatycznie za pomocą plików cookies oraz danych logowania, o czym mowa poniżej).

Podczas wizyty na Stronie, automatycznie zbierane są dane dotyczące samej wizyty (m.in. adres IP użytkownika, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego). Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o użytkownikach lub do personalizacji zawartości strony w celu jej ulepszenia. Dane te przetwarzane są wyłącznie w celach administrowania stroną, zapewnienia sprawnej obsługi hostingowej czy kierowania treści marketingowych i nie są kojarzone z danymi poszczególnych użytkowników. Więcej o cookies przeczytasz w dalszej części niniejszej polityki.

4. Jakie są uprawnienia Użytkownika?

Użytkownikowi przysługują w każdej chwili uprawnienia zawarte w art. 15-21 RODO czyli:

 • prawo dostępu do treści jego danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo poprawiania danych,
 • prawo sprostowania danych,
 • prawo usunięcia danych, jeśli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
 • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z przepisami prawa w zakresie ochrony danych,
 • prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie jest przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

Administrator zwraca uwagę, że uprawnienia te nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. Dotyczy to m.in. praw autorskich, tajemnicy zawodowej.

W celu realizacji swoich praw Użytkownik może zwrócić się do Administratora poprzez adres e-mail: a.trocinska@aletax.pl lub listownie na adres miejsca wykonywania działalności przez Administratora, jeśli został podany w niniejszej polityce prywatności, wskazując zakres swoich żądań. Odpowiedź zostanie udzielona w terminie 30 dni od dnia wpłynięcia żądania wraz z jego uzasadnieniem.

5. Cofnięcie wyrażonej zgody

Użytkownik w każdym czasie może cofnąć zgodę na określone działanie, co skutkuje usunięciem adresu e-mail z listy mailingowej Administratora i zaprzestaniem wskazanych działań. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach, dane mogą nie zostać całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami Kodeksu cywilnego lub np. w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

Każdorazowo Administrator odniesie się do żądania Użytkownika, odpowiednio uzasadniając dalsze działania wynikające z obowiązków prawnych.

6. Czy dane są przekazywanie do państw trzecich?

Dane Użytkownika mogą być przekazywane poza obszar Unii Europejskiej, do państw trzecich. W takim przypadku dane są przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy przystąpili do porozumienia „Tarcza prywatności – Privacy Shield” lub tym, którzy gwarantują najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych.

Z uwagi na korzystanie z usług Google, Facebook, LinkedIn oraz Instagram dane Użytkownika mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na amerykańskich serwerach.

Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityki prywatności każdego z dostawców powyższych usług ich stronach internetowych.

7. Jak długo przechowywane są dane?

Dane Użytkownika są przechowywane przez Administratora przez czas realizacji poszczególnych usług/osiągnięcia celów oraz:

 • przez okres realizacji usługi i współpracy, a także przez okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa – w odniesieniu do danych przekazanych przez kontrahentów i klientów,
 • przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi – w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu ofertowym,
 • przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków wynikających z mających zastosowanie przepisów,
 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego na podstawie art. 21 RODO — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, w tym do celów marketingu bezpośredniego,
 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania, celu biznesowego — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody. Po wycofaniu zgody dane mogą być jeszcze przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń lub okresem (krótszym) wskazanym Użytkownikowi,
 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, statystycznych, wykorzystania cookies i administrowania Stronami Administratora.

8. Bezpieczeństwo danych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora. Administrator przetwarza informacje o Użytkowniku przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych spełniających wymagania przepisów prawa, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych. Środki te mają na celu przede wszystkim zabezpieczenie danych osobowych Użytkowników przed dostępem osób nieupoważnionych. W szczególności, dostęp do danych osobowych Użytkowników mają jedynie osoby upoważnione, które są zobowiązane do zachowania tych danych w tajemnicy.

Użytkownik powinien jednocześnie dochować staranności w zabezpieczeniu swoich danych osobowych przekazywanych w ramach sieci Internet, w szczególności nie ujawniać swoich danych logowania osobom trzecim, stosować zabezpieczenia antywirusowe oraz aktualizować oprogramowanie.

9. Odbiorcy danych osobowych

Administrator informuje, że korzysta z usług podmiotów zewnętrznych. Podmioty, którym powierza przetwarzanie danych osobowych (takie jak np. firmy kurierskie, firmy pośredniczące w płatnościach elektronicznych, firmy oferujące usługi księgowe, firmy umożliwiające wysyłkę newsletterów) gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa, w szczególności przez RODO.

Administrator informuje Użytkownika, że może powierzać przetwarzanie danych osobowych m.in. następującym podmiotom:

 • ovh.pl w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 • ovh.pl celu obsługi domeny i serwera pocztowego,
 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia – w celu korzystania z usług Google,
 • innym zleceniobiorcom lub podwykonawcom zaangażowanym do obsługi technicznej, administracyjnej, lub do świadczenia pomocy prawnej na rzecz Administratora i jego klientów, np. pomocy księgowej, informatycznej, graficznej, copywritterskiej, firmom windykacyjnym, prawnikom, itd.
 • urzędowi skarbowemu w celu realizacji obowiązków prawno-podatkowych związanych z rozliczeniami i księgowością,
 • uprawnionym organom państwowym w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami, na ich żądanie i po spełnieniu przesłanek potwierdzających niezbędność pozyskania od Administratora tych danych.

10. Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

11. Profilowanie danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, mających wpływ na prawa i obowiązki czy wolności Użytkownika w rozumieniu RODO.

W ramach strony internetowej i technologii śledzących dane Użytkownika mogą być profilowane, co pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty firmy, którą Administrator kieruje do Użytkownika (głównie poprzez tzw. reklamę behawioralną). Nie powinno to mieć jednak żadnego wpływu na sytuację prawną Użytkownika, w szczególności na warunki zawartych przez niego umów czy umów, które zamierza zawrzeć. Może jedynie pomóc w lepszym dopasowaniu treści i kierowanych reklam do zainteresowań Użytkownika. Użyte informacje są anonimowe i nie są kojarzone z danymi osobowymi podanymi przez Użytkownika np. w procesie zakupu. Wynikają one z danych statystycznych np. płeć, wiek, zainteresowania, przybliżona lokalizacja, zachowania na Stronie.

Każdy Użytkownik ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec profilowania, jeśli miałoby ono negatywny wpływ na prawa i obowiązki Użytkownika.

V. Wyłączenie odpowiedzialności i prawa autorskie

Treści przedstawione na Stronie nie stanowią porad specjalistycznych i nie odnoszą się do konkretnego stanu faktycznego. Jeśli chcesz uzyskać pomoc w konkretnej sprawie, skontaktuj się z osobą uprawnioną do udzielania takich porad lub z Administratorem za podane dane kontaktowe. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie treści zawartych na Stronie lub działań czy zaniechań podejmowanych na jej podstawie.

Wszystkie treści umieszczone na Stronie stanowią przedmiot praw autorskich Administratora (np. zdjęcia, teksty, video, bezpłatne materiały, itp.). Administrator nie wyraża zgody na kopiowanie tychże treści w całości lub części bez jego wyraźnej, uprzedniej zgody na piśmie.

Treści umieszczone na Stronie są aktualne na dzień ich zamieszczenia, chyba że wskazano inaczej.

VI. Polityka plików cookies

Strona Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, czyli plików cookies (“ciasteczek”), co umożliwia ulepszanie strony pod kątem potrzeb użytkowników ją odwiedzających.

Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) to dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym – komputerze, tablecie, smartfonie, w przypadku korzystania ze Strony. Mogą to być cookies własne (pochodzące bezpośrednio ze Strony) oraz cookies podmiotów trzecich (pochodzące z innych stron internetowych).

Pliki cookies pozwalają na dostosowanie zawartości Strony do indywidualnych potrzeb Użytkownika. Umożliwiają również tworzenie statystyk, które pokazują w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają z niej oraz jak się po niej poruszają.

Administrator stosuje/może stosować następujące pliki cookies podmiotów trzecich w ramach Strony:

 1. Piksel konwersji Facebooka w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
  Narzędzie to dostarczane jest przez Facebook Inc. oraz jego spółki powiązane. To narzędzie analityczne, które pomaga mierzyć skuteczność reklam, pokazuje jakie działania podejmują Użytkownicy Strony oraz pomaga dotrzeć do określonej grupy osób (Facebook Ads, Facebook Insights).
  Informacje zbierane w ramach używania Piksela Facebooka są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pokazują ogólne dane na temat użytkowników: lokalizację, wiek, płeć, zainteresowania. Dostawca może łączyć te informacje z informacjami jakie mu przekazujesz w ramach posiadanego konta w portalu Facebook, a następnie wykorzystywać je zgodnie z własnymi założeniami i celami.
 2. Wbudowany kod Google Analytics w celu analizy statystyk Strony. Google Analytics korzysta z własnych plików cookies do analizowania działań i zachowań Użytkowników Strony. Pliki te służą do przechowywania informacji, np. z jakiej strony Użytkownik trafił na bieżącą stronę internetową.
  Narzędzie to dostarczane jest przez firmę Google LLC. Działania podejmowane w ramach korzystania z kodu Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Strony.
  W ramach korzystania z narzędzia Google Analytics Administrator nie przetwarza jakichkolwiek danych Użytkownika, umożliwiających jego identyfikację.
 3. Wtyczki kierujące do social mediów Facebook, Instagram, LinkedIn
  Użytkownik po kliknięciu w ikonę danej wtyczki odsyłany jest do strony zewnętrznego dostawcy, w tym wypadku właściciela danego serwisu społecznościowego np. Facebooka. Następnie posiada możliwość kliknięcia “Lubię to” lub „Udostępnij” i polubienia fanpage Administratora, znajdujący się w portalu Facebook lub też bezpośredniego udostępnienia jego treści (postu, artykułu, video, itd.).
  Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Facebooka przed założeniem konta w tym portalu. Administrator nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe są przetwarzane przez portal społecznościowy np. Facebook, który staje się ich administratorem i decyduje o celach i zakresie ich przetwarzania. Cookies pozostawiane przez wtyczkę Facebooka (lub inne podmioty trzecie) mogą też być aplikowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na Stronę a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi w portalu Facebooka. Użytkownik korzystając ze Strony akceptuje ten fakt. Administrator nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.
 4. Narzędzia służące do oceny efektywności kampanii reklamowych Google Ads w celu prowadzenia kampanii reklamowych oraz remarketingowych, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora.
  Administrator nie gromadzi żadnych danych, które pozwalałyby na identyfikację danych osobowych Użytkownika. Administrator zaleca zapoznanie się z polityką prywatności Google w celu poznania szczegółów działania tych funkcji oraz ich ewentualnego wyłączenia z poziomu przeglądarki Użytkownika.
 5. Treści z portali i stron internetowych zewnętrznych dostawców
  Administrator może osadzać na Stronie treści z portali, serwisów, blogów i innych stron internetowych zewnętrznych podmiotów. W szczególności mogą to być filmy z serwisu You Tube czy Vimeo. Podmioty trzecie mogą zapisywać pewne dane o odtworzeniach treści jakich dokonał Użytkownik.

VII. Zgoda na cookies

Podczas pierwszego wejścia na Stronę należy wyrazić zgodę na cookies lub podjąć inne, możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Strony. Korzystanie ze Strony oznacza wyrażenie zgody. Jeżeli nie chcesz takiej zgody wyrazić, należy opuścić Stronę.

VIII. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.

Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.

Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Logi serwera służą do administrowania Stroną, a ich treść nie jest ujawniana nikomu poza osobami i podmiotami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.