Klub Sportowy – od czego zacząć

Kluby sportowe to organizacje, które umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno dzieciom jak i dorosłym. Są one bardzo popularną formą zrzeszania się pasjonatów różnych dziedzin sportu. Część z nich niestety boryka się często z brakiem funduszy, zwłaszcza na początku rozpoczęcia działalności klubów. Nasuwa się zatem pytanie, czy istnieją jakieś formy wsparcia finansowego, z którego kluby sportowe mogą korzystać.

Jedną z form otrzymania dofinansowania jest ubieganie się o dotację celową od samorządu terytorialnego na podstawie Ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r. Dotacja taka może być jednak przyznana klubowi, który nie działa dla osiągnięcia zysku i przeznaczona na ściśle określone cele, między innymi:

 • realizację programów szkolenia sportowego,
 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

Działania te powinny wpływać na polepszenie warunków, w jakich członkowie klubu uprawiają sport, a także zwiększyć dostępność do oferowanych przez klub działalności dla lokalnej społeczności. Co istotne, o dotację możemy ubiegać się tylko wtedy, gdy w gminie podjęta została stosowna uchwała ustalająca tryb i warunki takiego wsparcia finansowego.

Ubiegać się o dotacje można również na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Wśród zadań publicznych wymienionych w art. 4 tej ustawy są wykazane działania, które można przypisać klubom sportowym, między innymi upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, czy ochronę i promocję zdrowia. Zlecenie zadań publicznych klubowi sportowemu może przybrać dwie formy:

 • powierzenia wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na ich realizację, a także
 • wspieranie wykonywania zadań publicznych z udzieleniem dotacji na dofinansowanie tej realizacji.

Często w oparciu o tę ustawę jednostki samorządu terytorialnego ogłaszają otwarte konkursy i aby wziąć w nich udział i uzyskać dotację, należy złożyć odpowiedni wniosek.

Inna formą jest złożenie wniosku z własnej inicjatywy. Po pozytywnym rozpatrzeniu i uznaniu celowości zadania ogłaszany jest otwarty konkurs, w którym wnioskujący bierze udział na takich samych zasadach co pozostałe podmioty.

Możliwe jest również uzyskanie dotacji poza otwartym konkursem w ramach tzw. trybu małych zleceń. W tym przypadku, po złożeniu oferty przez klub i jej pozytywnym zaopiniowaniu, można otrzymać dofinansowanie z pominięciem otwartego konkursu.

Można również starać się o dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu „Klub”. Program ten jest skierowany dla klubów, w których uczestniczą dzieci i młodzież do 18 roku życia i ma na celu wspieranie lokalnych centrów aktywności sportowej, jakimi są właśnie kluby sportowe. Na realizację programu w 2017 roku przeznaczono 30 000 000 zł. Na tę chwilę nie ma jeszcze informacji o uruchomieniu programu na 2018 rok, należy więc bacznie śledzić stronę internetową ministerstwa.

Źródła:

 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie
 • http://programklub.pl/
 • http://www.samorzad.lex.pl/czytaj/-/artykul/przepisy-zezwalajace-samorzadom-na-finansowanie-klubow-sportowych-powinny-byc-zmienione/print
 • http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/sport_i_turystyka/717047,Dotacja-dla-klubu-sportowego.html
 • http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/zasady-udzielania-dotacji-w-swietle-ustawy-o-dzialalnosci-pozytku-publicznego-i-o

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności:

Ostatnie artykuły dotyczące branży sportowej:

Klub Sportowy – od czego zacząć

Kluby sportowe to organizacje, które umożliwiają aktywne spędzanie wolnego czasu zarówno dzieciom jak i dorosłym. Są one bardzo popularną formą…