Kategoria: Kadry i płace

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w skrócie PFRON, jest to organ administracyjny należący do grupy funduszy celowych. Przychody tego funduszu pochodzą głównie z wpłat pracodawców. Poza tym przychodami funduszu mogą być także: dotacje z budżetu państwa, inne dotacje, subwencje, spadki, zapisy, darowizny, dywidendy. Cele funduszu Celem PFRONu jest poszanowanie praw osób niepełnosprawnych oraz dbałość o…

Wypłata zasiłku chorobowego – kto jest płatnikiem świadczeń chorobowych?

Wielkimi krokami zbliża się termin ustalenia liczby ubezpieczonych. Ma to wpływ na to, kto będzie płatnikiem zasiłków w nadchodzącym roku kalendarzowym. Stan zatrudnienia w firmie na dzień 30 listopada rozstrzygnie, czy płatnikiem świadczeń chorobowych w kolejnym roku będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy sam pracodawca. Artykuł jest kontynuacją tematu o obowiązkach dużego pracodawcy. W tej części::…

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – cz. II

W pierwszej części artykułu omówiliśmy m.in. regulamin i przeznaczenie ZFŚS. Zapraszamy do lektury kontynuacji tematu, jakim jest Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Ujęcie składkowe i podatkowe ZUS Aby świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na działalność socjalną korzystałyz wyłączenia ze składek ZUS, muszą: Należy zwrócić uwagę, że świadczenia z ZFŚS przyznawane są według kryteriów socjalnych, czyli po…

ZFŚS – obowiązki dużego pracodawcy – cz. I

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) służy finansowaniu działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z funduszu, na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych oraz na tworzenie zakładowych żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego. Zasady działania ZFŚS regulują przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych. Od 2017…

Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

Każdy  pracodawca zdaję sobie sprawę, że im wyższe stan zatrudnienia, tym większe obowiązki na nim spoczywają. Jednym z takich obowiązków jest wprowadzenie dwóch ważnych dokumentów, jakimi są regulamin pracy i regulamin wynagradzania. Czym jest regulamin pracy i wynagradzania? Regulamin pracy i wynagradzania są to akty wewnątrzzakładowe. Ich celem jest określenie całokształtu spraw związanych ze stosunkiem pracy…

Obowiązki dużego pracodawcy – wprowadzenie

Zatrudnianie osób na podstawie umowy o pracę rodzi stosunek prawny łączący strony umowy to jest pracownika i pracodawcę, którzy wchodzą w tym momencie w relację wzajemnych praw i obowiązków z zakresu prawa pracy. Obowiązki pracodawcy często uzależnione są od liczby zatrudnionych pracowników. Im większa liczba zatrudnionych osób, tym więcej dodatkowych obowiązków ciążących na pracodawcy. Obecnie…