Kategoria: Artykuły eksperckie

Transakcje trójstronne – uproszczona procedura

Uproszczona procedura w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych przysługuje pod warunkiem, że na fakturze zamieszczono adnotację „odwrotne obciążenie”. Braku takiego oznaczenia faktury nie można później skorygować. Transakcje trójstronne – dokonywane między podatnikami z różnych krajów UE – mogą być rozliczane dla celów VAT w sposób uproszczony. Uproszczenie polega na tym, że obowiązek rozliczenia VAT spoczywa na…

Transakcje związane z wierzytelnościami na gruncie przepisów podatku VAT – cz. 2

Zapraszamy do lektury artykułu będącego kontynuacją tematu o transakcjach związanych z wierzytelnościami na gruncie przepisów podatku VAT. Część 1 dostępna jest tutaj. 3. Zbycie wierzytelności nieściągalnej – korekta podatku VAT Na mocy art. 89a ustawy o VAT podatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona.…

Transakcje związane z wierzytelnościami na gruncie przepisów podatku VAT – cz. 1

Wierzytelność jest prawem majątkowym, z którego wynika uprawnienie wierzyciela do otrzymania świadczenia od dłużnika. Regulacje dotyczące wierzytelności określone są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360). W myśl art. 353 tej ustawy, zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia, a dłużnik powinien to świadczenie spełnić. Wierzytelność jako prawo majątkowe może być przedmiotem obrotu gospodarczego. 1. …

Cykliczne rozliczanie usług – skutki na gruncie VAT. Część 3

Zapraszamy do lektury tekstu będącego kontynuacją wpisu o cyklicznym rozliczaniu usług. Zachęcamy do zapoznania się z częścią 1 i częścią 2. 1. Data powstania obowiązku podatkowego – stanowisko organów podatkowych Dotychczas organy podatkowe w wydawanych przez siebie interpretacjach często powoływały się na stanowisko NSA wyrażone w dawno wydanym wyroku, tj. z 17.04.2012 r., sygn. akt I…

Cykliczne rozliczanie usług – skutki na gruncie VAT. Część 2

Poniżej prezentujemy drugą część wpisu na temat cyklicznego rozliczania usług. Zapraszamy również do lektury części pierwszej. Data powstania obowiązku podatkowego – stanowisko sądów administracyjnych Aktualne orzecznictwo sądowe prezentuje stanowisko, w myśl którego pojęcie usług/dostaw ciągłych, o których mowa w art. 19a ust. 3 i ust. 4 u.p.t.u. należy definiować mając na względzie cel, w jakim…

Cykliczne rozliczanie usług – skutki na gruncie VAT. Część 1

Umowy o świadczenie usług w sposób ciągły, powtarzający się stwarzają warunki do stabilnej współpracy, z którą na ogół wiążą się także korzyści finansowe. Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 11.03.2004 r. – o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm. – dalej zwana jako u.p.t.u.) moment…