Kategoria: Controlling

Prezentacja i zakres kosztów w rachunku zysków i strat

Głównym celem funkcjonowania znacznej większości przedsiębiorstw jest osiągnięcie jak największego zysku z podstawowej działalności. Istotne znaczenie, ma tutaj odpowiednie zarządzanie kosztami, w tym ich optymalizacja i w miarę możliwości redukcja, co w bezpośredni sposób przekłada się na zwiększenie dochodu przedsiębiorstwa. Jednym z narzędzi, które w znaczny sposób ułatwia kontrolowanie kosztów, jest rachunek zysków i strat. Koszty…

Jak podejmować decyzje cenowe w przedsiębiorstwie?

Zmieniające się preferencje i potrzeby konsumentów, wzrastająca konkurencja i zmienność wielu czynników, w których funkcjonuje przedsiębiorstwo, sprawiają, że podejmowanie decyzji cenowych jest jednym z najtrudniejszych procesów zarządczych w przedsiębiorstwie. Dodatkowo fakt, że to cena produktu oraz wielkość jego sprzedaży są podstawowymi determinantami kształtującymi przyszły przychód przedsiębiorstwa, sprawia, że do procesu decyzyjnego związanego z wyznaczeniem ceny…

Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Nieustannie zmieniające się otoczenie przedsiębiorstwa, ciągłe zmiany w obowiązujących przepisach, a także konkurencja, której obecność na rynku należy monitorować, sprawiają, że prowadzenie przedsiębiorstwa i zarządzanie nim staje się coraz bardziej wymagającym działaniem. Konieczność podejmowania kluczowych działań wymaga od osób odpowiedzialnych za poszczególne jej obszary, dobrej znajomości przedsiębiorstwa oraz jego sytuacji finansowej. W bilansie przedstawione są…

Analiza progu rentowności

Z założenia, prowadzenie przedsiębiorstwa powinno być rentowne i przynosić zyski. W tym celu Zarząd lub Właściciele jednostki powinny zadbać o określony poziom przychodów ze sprzedaży produktów, usług lub towarów, które pozwolą na pokrycie kosztów prowadzonej działalności. Do podstawowych narzędzi oceny rentowności i innych obszarów finansowych należy analiza finansowa, która została opisana w artykule pt. Ocena…

Ośrodki odpowiedzialności w przedsiębiorstwie

W przedsiębiorstwie, jednym z kluczowych elementów mających wpływ na osiąganie założonych efektów jest sprawny system kontroli. Istotne jest szybkie zidentyfikowanie pojawiających się odchyleń, aby możliwe było wdrożenie działań naprawczych. Niezwykle ważne w tym aspekcie jest przeprowadzanie kontroli w przekroju wyszczególnionych w przedsiębiorstwie ośrodków odpowiedzialności1. To wydzielone w ramach jednostki gospodarczej obszary, którym został przypisany konkretny…

Budżetowanie – rodzaje budżetów

W poprzednich artykułach poświęconych tematyce budżetowania, przedstawiona została idea tego procesu, jego zalety oraz poszczególne etapy. Aby w pełni zrozumieć i potrafić wdrożyć w przedsiębiorstwie to zagadnienie, niezbędne jest zapoznanie się z jego rodzajami. W pierwszej kolejności należałoby wspomnieć o budżecie wiodącym, czyli budżecie który dotyczy wszystkich ośrodków odpowiedzialności występujących w danym przedsiębiorstwie, oraz wszystkich rodzajów…