Regulamin pracy i regulamin wynagradzania

Każdy  pracodawca zdaję sobie sprawę, że im wyższe stan zatrudnienia, tym większe obowiązki na nim spoczywają. Jednym z takich obowiązków jest wprowadzenie dwóch ważnych dokumentów, jakimi są regulamin pracy i regulamin wynagradzania.

Czym jest regulamin pracy i wynagradzania?

Regulamin pracy i wynagradzania są to akty wewnątrzzakładowe. Ich celem jest określenie całokształtu spraw związanych ze stosunkiem pracy u konkretnego pracodawcy. W efekcie ma się to przyczynić do poprawiania działania firmy oraz pełnić funkcję ochronną dla stron stosunku pracy.

Regulaminy odnoszą się do:

 • organizacji i porządku w procesie pracy oraz związanych z tym praw i obowiązków stron stosunku pracy, tj. pracownika i pracodawcy (regulamin pracy),
 • warunków wynagradzania za pracę i innych świadczeń związanych z pracą (regulamin wynagradzania).

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania czy regulaminu pracy nie wymaga rejestracji w żadnym organie (nie wymaga zatwierdzenia przez Państwową Inspekcję Pracy).

Regulamin pracy obowiązkowo musi być wprowadzony przez pracodawcę, jeśli nie jest on objęty układem zbiorowym pracy i  zatrudnia przynajmniej 50 pracowników.

Stan zatrudnienia – jak go ustalić?

Obowiązek sporządzenia i wydania regulaminu pracy jak i wynagradzania powstaje z chwilą zatrudnienia pięćdziesiątego pracownika. Nie wlicza się do tego osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych[1]. Oznacza to, że nie jest brane przeciętne zatrudnienie w roku, a jedynie sam fakt – moment zatrudnienia pięćdziesiątego pracownika.

Nie ma tutaj znaczenia podstawa prawna nawiązania stosunku pracy (np. umowa o pracę, mianowanie, powołanie, wybór czy spółdzielcza umowa o pracę),to, czy pracownik przebywa na urlopie czy też wymiar etatu danych pracowników. Jeżeli przedsiębiorstwo nie zatrudnia 50 pracowników, regulamin pracy i wynagradzania może zostać wprowadzony na zasadzie dobrowolności.

Regulamin pracy – co zawiera, kto go wprowadza, kiedy wchodzi w życie?

 • Postanowienia regulaminu pracy nie mogą być mniej korzystne dla pracownika niż przepisy prawa obowiązujące w Kodeksie pracy.
 • Treść regulaminu pracy nie może odnosić się do sfery prywatnej pracownika.
 • Obowiązki pracownika nie mogą być zaostrzane w regulaminie pracy.

W regulaminie pracy należy ustalić w szczególności:

 • porę nocną,
 • termin, miejsce, czas i częstotliwość wypłacania wynagrodzeń,
 • wykazy prac wzbronionych pracownikom młodocianym oraz kobietom,
 • organizację pracy,
 • przyjęty okres rozliczeniowy czasu pracy,
 • przyjęty sposób potwierdzania przez pracowników obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności,
 • regulacje dotyczące stosowanych kar w ramach odpowiedzialności porządkowej pracowników.

Dodatkowe informacje

Regulamin pracy może zawierać informacje dodatkowo o:

 • karach stosowanych zgodnie z art. 108 kp (za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, przepisów BHP, za każdy dzień nieusprawiedliwionej nieobecności itd.),
 • wprowadzaniu przerwy w pracy niewliczanej do czasu pracy przeznaczonej na spożycie posiłków lub załatwienie spraw osobistych,
 •  przedłużeniu okresów rozliczeniowych,
 • odpracowaniu prywatnych wyjść,
 • szczegółowych obowiązkach pracownika:
  •  właściwym wykonywaniu pracy, poprzez nieniszczenie, niepsucie maszyn   i urządzeń,
  •  niespóźnianiu się do pracy oraz nieopuszczaniu samowolnie stanowiska pracy;
 • postępowanie w razie stwierdzenia nietrzeźwości,
 • postępowanie w sprawie udzielania urlopów wypoczynkowych, zwolnień od pracy,
 • czas i miejsce przyjmowania pracowników przez np. kierownika zakładu,
 • organizowanie stanowisk pracy,
 • dostarczanie pracownikom sprzętu, materiałów, odzieży i obuwia roboczego.

Organizacja związkowa w przedsiębiorstwie a regulamin pracy

W zależności od tego, czy w przedsiębiorstwie działa organizacja związkowa, wprowadzenie regulaminu pracy następuje po uzgodnieniu pomiędzy nią a pracodawcą bądź przez samego pracodawcę.

Jeżeli pracodawca zwróci się do zakładowych organizacji związkowych z propozycją uzgodnienia regulaminu pracy, to powinny one w terminie 30 dni przedstawić wspólnie uzgodnione stanowisko, pod rygorem, że w razie jego braku pracodawca uzyska możliwość samodzielnego wprowadzenia regulaminu pracy, po rozpatrzeniu odrębnych stanowisk organizacji związkowych[2].

W przypadku, gdy organizacje związkowe w terminie 30 dni przedstawią wspólnie uzgodnione stanowisko, to – w zależności od jego treści – pracodawca może wprowadzić regulamin pracy, jeżeli zakładowe organizacje związkowe zgadzają się na jego treść bądź też możliwości tej zostaje pozbawiony z powodu braku zgody z ich strony (braku uzgodnienia).

Wejście w życie regulaminu

Regulamin pracy wchodzi w życie po 2 tygodniach od momentu podania go do wiadomości zatrudnionych osób (w sposób przyjęty u danego pracodawcy).  Ogłoszenie regulaminu następuje na czas nieokreślony – do czasu aż nastąpi jego zmiana lub uchylenie.

Obowiązkiem pracodawcy jest każdorazowe zapoznanie z regulaminem pracy każdego nowego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.


Potrzebujesz wsparcia kadrowego? Nasz zespół chętnie Ci pomoże!


Regulamin wynagradzania – co zawiera, kto wprowadza, kiedy wchodzi w życie?

Regulamin wynagradzania powinien przewidywać wysokość oraz zasady przyznawania pracownikom:

 • stawek wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,
 • innych (dodatkowych) składników wynagrodzenia, jeżeli zostały one przewidziane z tytułu wykonywania określonej pracy.

W trakcie tworzenia regulaminu  należy wziąć pod uwagę takie składniki wynagrodzenia za pracę jak:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • dodatki za pracę w nocy,
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
 • wynagrodzenie za dyżury pełnione poza normalnymi godzinami pracy,
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy, w przypadkach wymienionych w przepisach prawa pracy,
 • inne: premie, wypłaty odpraw związanych z zatrudnieniem i przejściem na emeryturę oraz
 • informację dotyczącą systemu wynagradzania (np. system czasowy – miesięczny lub godzinowy, system akordowy, czasowo-prowizyjny, czasowo- -premiowy),
 • terminie wypłaty wynagrodzenia[3] .

Zasady wprowadzenia regulaminu wynagradzania

Wprowadzenie regulaminu wynagradzania opiera się na tych samych zasadach co wprowadzenie regulaminu pracy. Zgodnie z art. 772 § 4 k.p. regulamin wynagradzania ustala pracodawca. Jeżeli u danego pracodawcy działa zakładowa organizacja związkowa, pracodawca uzgadnia z nią regulamin wynagradzania. Jeżeli w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania organizacje związkowe albo organizacje związkowe reprezentatywne[4] nie przedstawią wspólnie uzgodnionego stanowiska w terminie 30 dni, decyzje w tych sprawach podejmuje pracodawca.

Uwaga! Regulamin wynagradzania wydany przez pracodawcę bez wymaganego uzgodnienia z zakładową organizacją związkową bądź z zakładowymi organizacjami związkowymi nie ma mocy wiążącej i nie może wejść w życie[5]

Regulamin wynagradzania wchodzi w życie po 2 tygodniach od momentu podania go do wiadomości zatrudnionych osób (w sposób przyjęty u danego pracodawcy).  Ogłoszenie regulaminu następuje na czas nieokreślony – do czasu aż nastąpi jego zmiana lub uchylenie.

 Obowiązkiem pracodawcy jest każdorazowe zapoznanie z regulaminem pracy każdego nowego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.

Skutkiem wejścia w życie regulaminu jest stosowanie wobec pracowników tych jego przepisów, które są dla nich korzystniejsze od dotychczasowych postanowień umów o pracę. Jeśli regulamin wynagradzania zawiera regulacje mniej korzystne od dotychczasowych warunków zatrudnienia pracowników, wprowadzenie ich w życie wymaga zmiany treści indywidualnych zapisów w dokumentach, związanych z nawiązaniem stosunku pracy, w drodze wypowiedzenia zmieniającego.

Artykuł jest częścią cyklu „Obowiązki dużego pracodawcy„.

Źródła


[1] Regulamin wynagradzania nie może określać warunków wynagradzania pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy oraz osób zarządzających zakładem pracy na innej podstawie niż stosunek pracy.

[2] art. 30, ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

[3] Regulamin wynagradzania nie może przewidywać wypłaty wynagrodzenia w naturze.

[4] Organizację związkowe zrzeszająca co najmniej 10% pracowników zatrudnionych u pracodawcy lub będąca jednostką organizacyjną albo organizacją członkowską ponadzakładowej organizacji związkowej uznanej za reprezentatywną na podstawie art. 24117 § 1 pkt 1, pod warunkiem że zrzesza ona co najmniej 7% pracowników zatrudnionych u pracodawcy.

[5] Zob. wyrok SN z 19.1.2012 r., I PK 83/11.