Składka zdrowotna – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej jest zryczałtowana i zależy od wysokości uzyskanych przychodów z działalności gospodarczej.

Wysokość składki zdrowotnej:

  • przy przychodach nieprzekraczających 60 000,00 zł podstawa składki zdrowotnej wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego,
  • przy przychodach w przedziale od 60 000,00 zł do 300 000,00 zł podstawa składki zdrowotnej wynosi 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego,
  • przy rocznych przychodach przekraczających 300 000,00 zł podstawa składki zdrowotnej wynosi 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Nie należy uwzględniać przychodów osiągniętych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej!

Sposoby rozliczania składki zdrowotnej

1. Ustalenie podstawy składki zdrowotnej na podstawie sumy przychodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku kalendarzowym.

W przypadku przekroczenia progu w danym miesiącu należy rozliczyć składkę zdrowotną od podstawy obowiązującej dla kolejnego progu.

Przykład

W 2023 roku ustalono podstawę składki zdrowotnej na podstawie sumy przychodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku kalendarzowym, lecz w maju przekroczono przychód 60 000,00 zł.

Podstawa składki zdrowotnej w deklaracjach rozliczeniowych DRA prezentowała się następująco:

  • za okres od stycznia do kwietnia ustalono podstawę w wysokości 4 179,56 zł,
  • za okres od maja do grudnia ustalono podstawę w wysokości 6 965,94 zł.

Nie należy korygować podstawy w deklaracji rozliczeniowej za okres od stycznia do kwietnia ponieważ nastąpi to w rozliczeniu rocznej składki zdrowotnej.

2. Ustalenie podstawy składki zdrowotnej na podstawie przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym.

  • wysokość składki zdrowotnej jest utrzymana na stałym poziomie przez cały rok,
  • warunkiem skorzystania z uproszczenia jest prowadzenie działalności przez cały poprzedni rok kalendarzowy.

Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w 2023 roku

Przychód z działalności gospodarczej (pomniejszony o składki społeczne)Podstawa składki zdrowotnejWysokość składki zdrowotnej (9% podstawy składki zdrowotnej)
do 60 000,00 zł4 179,56 zł 376,16 zł
od 60 000,00 zł do 300 000,00 zł 6 965,94 zł626,93 zł
powyżej 300 000,00 zł12 538,69 zł 1 128,48 zł

Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – podsumowanie

Niezależnie od wyboru sposobu rozliczania składki zdrowotnej, konieczne jest dokonanie rocznego rozliczenia podczas składania deklaracji rozliczeniowej za kwiecień w następnym roku.

Przykłady

1. W 2023 roku ustalono podstawę składki zdrowotnej na podstawie przychodów uzyskanych z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym w wysokości 6 965,94 zł, ponieważ przychód z działalności gospodarczej uzyskany w 2022 r. (pomniejszony o zapłacone składki społeczne) był pomiędzy 60 000,00 zł a 300 000,00 zł. Podstawa składki zdrowotnej była utrzymana na stałym poziomie 6 965,94 zł.

a) Uzyskanie przychodu poniżej 60 000,00 zł w porównaniu do ustalonej podstawy:

((4 179,56 zł x 12 miesięcy) * 9%) – ((6965,94 zł x 12 miesięcy) * 9%) = – 3009,29 zł (kwota ZUS do zwrotu)

b) Uzyskanie przychodu powyżej 300 000,00 zł w porównaniu do ustalonej podstawy:

((12 538,69 zł x 12 miesięcy) * 9%) – ((6965,94 zł x 12 miesięcy) * 9%) = 6018,57 zł (kwota ZUS do dopłaty)

2. W 2023 roku ustalono podstawę składki zdrowotnej na podstawie sumy przychodów z działalności gospodarczej w bieżącym roku kalendarzowym, lecz w maju przekroczono przychód 60 000,00 zł oraz w listopadzie 300 000,00 zł.

Podstawa składki zdrowotnej w deklaracjach rozliczeniowych DRA prezentowała się następująco:

Za okres:

  • od stycznia do kwietnia ustalono podstawę w wysokości 4 179,56 zł,
  • od maja do października ustalono podstawę w wysokości 6 965,94 zł,
  • od listopada do grudnia ustalono podstawę w wysokości 12 538,69 zł. 

(376,16 zł x 4 miesiące) + (626,93 zł x 6 miesięcy) + (1 128,48 zł x 2 miesiące) = 7523,18 zł (suma wpłaconej składki zdrowotnej do ZUS)

Wyrównanie składki zdrowotnej do rocznego przychodu powyżej 300 000,00 zł:

((12 538,69 zł x 12 miesięcy) * 9%) – 7523,18 zł (suma wpłaconej składki zdrowotnej do ZUS) = 6018,61 zł (kwota ZUS do dopłaty)

Prowadzisz firmę i potrzebujesz pomocy w zakresie prowadzenia księgowościSkontaktuj się!