W jakich okolicznościach sąd administracyjny wstrzyma wykonanie decyzji organu podatkowego?

Artykuł jest kontynuacją tekstu o wstrzymaniu wykonania decyzji podatkowego przez sąd administracyjny.

W praktyce najczęstszymi argumentami podatników, którzy zdecydują się na skorzystanie z omawianego uprawnienia są:

  1. Ryzyko ustania bytu prawnego przedsiębiorcy – przykładowo wskazać należy na postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 25.02.2015 r. (I GSK 80/15). Brzmi ono: „(…) gdy wykonanie decyzji może spowodować ustanie bytu prawnego przedsiębiorcy i zwolnienie zatrudnionych pracowników, to okoliczność ta wyczerpuje dyspozycję przepisu art. 61 § 3”.
  2. Rozwiązanie stosunków pracy z pracownikami – zgodnie z postanowieniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 5.05.2021 r. (III SA/Lu 158/21). „Okoliczności podane przez stronę Skarżąca wskazują na zachodzące realne niebezpieczeństwo spowodowania znacznej szkody oraz trudnych do odwrócenia skutków zarówno w wymiarze społecznym, jak i ekonomicznym, związanych m.in. z likwidacją szkoły, zaprzestaniem prowadzenia zajęć edukacyjnych oraz rozwiązaniem stosunków pracy z nauczycielami i pozostałymi osobami świadczącymi pracę.”
  3. Znaczne utrudnienie prowadzenia bieżącej działalności – Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z 19.01.2012 r. (I GSK 1476/11) wskazał, że: „Już sam fakt znacznego utrudnienia w prowadzeniu działalności gospodarczej w związku z wykonaniem zaskarżonej decyzji, mogący spowodować konieczność likwidacji przedsiębiorstwa uzasadnia uznanie, że w odniesieniu do Spółki może zachodzić niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody i spowodowania trudnych do odwrócenia skutków.”
  4. Utrata płynności finansowej przedsiębiorcy – na zasadzie egzemplifikacji odwołać należy się do postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29.05.2014 r., sygn. akt III SA/Po 277/14. „Do takich skutków niewątpliwie należy możliwość utraty płynności finansowej skutkująca koniecznością ogłoszenia upadłości, wstrzymania produkcji i zwolnienia pracowników.”

Przytoczone przykłady zostały przywołane jedynie celem ukazania pewnych powtarzających się stanów faktycznych, które w ocenie sądów administracyjnych przemawiają za zasadnością udzielenia ochrony tymczasowej.

Podsumowanie

Podsumowując, wskazać należy, że ryzyka związane z utratą płynności finansowej, ogłoszeniem upadłości oraz zwolnieniem pracowników przemawiają za wstrzymaniem wykonania aktu lub czynności. Natomiast w każdym przypadku skarżący winien przeanalizować swoją sytuacje i zweryfikować czy zachodzą przesłanki ujęte w art. 61 § 3 P.p.s.a.

Powyższe rozwiązanie nie jest szczególnie wykorzystywane przez podatników, którym fiskus wydał niekorzystną decyzję. A szkoda, gdyż w wielu sytuacjach może przynieść wymierne skutki. Jest to ciekawa „furtka”, o której warto niekiedy pamiętać.