Ulga B+R – rodzaje kosztów kwalifikowanych

Zamknięty katalog kosztów kwalifikowanych, uprawniających do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową znajduje się w art. 18d ustawy o CIT oraz w art. 26e ustawy o PIT. Wyróżnia się 6 podstawowych kategorii kosztów kwalifikowanych w ramach ulgi badawczo-rozwojowej. Są to:

1) Wynagrodzenia wraz ze składkami; koszty pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, zleceniobiorców i wykonawców dzieła, proporcjonalnie do czasu pracy poświęconego na wykonywanie prac badawczo-rozwojowych (art. 18d ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o CIT, odpowiednio art. 26e ust. 2 pkt 1 i 1a ustawy o PIT).

  • W myśl przepisów ustawy o CIT i ustawy o PIT kosztem kwalifikowanym nie będą składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz Pracownicze Plany Kapitałowe, ponieważ wynikają z innych ustaw niż ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  • Podatnik może odliczyć wynagrodzenie tylko za czas, który pracownik poświęcił na wykonywanie prac związanych z działalnością badawczo-rozwojową (prowadzenie szczegółowej ewidencji czasu pracy dla proporcjonalnego rozliczenia godzin poświęconych na działalność B+R).

2) Materiały i surowce bezpośrednio związane z działalnością badawczo – rozwojową (art.18d ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT, odpowiednio art. 26e ust. 2 pkt 2 ustawy o PIT).

3) Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej; korzystanie z aparatury naukowo-badawczej nie może wynikać z umowy zawartej z podmiotem powiązanym z podatnikiem zgodnie z art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, odpowiednio art. 23m ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT (art 18d ust. 2 pkt 4 ustawy o CIT, odpowiednio art 26e ust. 2 pkt 4 ustawy o PIT).

4) Koszty uzyskania i utrzymania patentu oraz innych praw ochronnych; przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej, dokonanie zgłoszenia, prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy, opłaty okresowe, tłumaczenia itd. (art.18d ust. 2 pkt 5 ustawy o CIT, odpowiednio art. 26e ust. 2 pkt 5 ustawy o PIT)

5) Usługi zewnętrzne od jednostek naukowych; ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, świadczone lub wykonywane na podstawie umowy przez jednostkę naukową, a także nabycie od takiego podmiotu wyników prowadzonych przez niego badań naukowych, na potrzeby działalności badawczo-rozwojowej (art. 18d ust. 2 pkt 3 ustawy o CIT, odpowiednio art. 26e ust. 2 pkt 3 ustawy o PIT).

6) Odpisy amortyzacyjne – dokonywane w danym roku podatkowym, zaliczane do kosztów uzyskania przychodów, odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystywanych w prowadzonej działalności badawczo- -rozwojowej, z wyłączeniem samochodów osobowych oraz budowli, budynków i lokali będących odrębną własnością (art. 18d ust. 2. ustawy o CIT, odpowiednio art. 26e ust. 3 ustawy o PIT).

Powyższy katalog wydatków, które mogą zostać uznane za koszty kwalifikowane, jest zamknięty. Tylko wydatek, który podatnik jest w stanie przyporządkować do jednego rodzaju z ww. kosztów, będzie kosztem kwalifikowanym.

Źródła:

  • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm.)
  • Interpretacja Dyrektora KIS z 07.02.2019 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.590.2018.2.MBD

Ostatnie artykuły z cyklu o uldze na badania i rozwój:

Ulga B+R – dokumentacja

Przepisy ustaw podatkowych nie nakładają wprost obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji na potrzeby ulgi badawczo rozwojowej. Warto jednak zaznaczyć, że taka…