Ulga B+R – kto może skorzystać?

W poprzednim artykule w obszerny sposób przedstawiona została definicja prac badawczo-rozwojowych. W dzisiejszym wpisie dowiemy się, kiedy możemy mówić o działalności badawczo-rozwojowej i kto może skorzystać z ulgi B+R.

Zgodnie z przepisami prawa podatkowego (art. 4a ust. 26 ustawy o CIT, odpowiednio art. 5a ust 38 ustawy o PIT) o prowadzeniu działalności badawczo-rozwojowej możemy mówić gdy spełnione są łącznie następujące przesłanki:

  • działalność ma twórczy charakter,
  • działalność prowadzona jest w obrębie badań naukowych lub alternatywnie, prac rozwojowych,
  • prace prowadzone są w sposób systematyczny,
  • prace prowadzone są w określonym celu, jakim jest zwiększenie zasobów wiedzy lub wykorzystanie ich do tworzenia nowych zastosowań.

Biorąc pod uwagę, iż ustawodawca w prawie podatkowym nie zdefiniował wyżej wypunktowanych kryteriów, aby poprawnie zrozumieć ich znaczenie, można posłużyć się „Objaśnieniami podatkowymi ministra finansów z 15 lipca 2019 r.”, dotyczącymi preferencyjnego opodatkowania dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – IP BOX”. W dokumencie tym w bardzo obszerny i przystępny sposób scharakteryzowane są wyżej omawiane kryteria.

Znając już warunki, jakie należy spełnić, aby uznać nasze działania za prace badawczo-rozwojowe skupmy się teraz na tym kto może skorzystać z tytułowej ulgi na działania B+R.

Spoglądając do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (art. 18d ust. 1 u.p.d.o.p, odpowiednio art. 26e ust. 1 u.p.d.o.f.) dowiadujemy się, że z ulgi B+R w przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) mogą skorzystać podatnicy uzyskujący przychody, które nie są przychodami pochodzącymi z zysków kapitałowych. Odliczają oni wówczas od podstawy opodatkowania ustalonej zgodnie z art. 18 ustawy o CIT koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Takie koszty określamy mianem „kosztów kwalifikowanych”. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekraczać kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.

W odniesieniu do podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) mogą oni rozliczać ulgę w źródle przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. Zgodnie z art. 26 ust. 1 podatnik uzyskujący przychody ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 (tj. pozarolnicza działalność gospodarcza) odlicza od podstawy obliczenia podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. Podatnicy PIT mogą dokonać rozliczenia ulgi wyłącznie w źródle przychodów, jakim jest działalność gospodarcza. Jednoznacznie wskazuje na to odwołanie się przez art. 26e ust. 1 u.p.d.o.f. do regulacji zawartej w art. 10 ust. 1 pkt 3 u.p.d.o.f. (przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej).

Konkludując, z ulgi B+R może skorzystać każdy przedsiębiorca, który ponosi wydatki na działalność badawczo-rozwojową. Warto zaznaczyć, że z ulgi można skorzystać niezależnie od wielkości firmy, bez konieczności prowadzenia badań naukowych czy współpracy z ośrodkami naukowymi.

Źródła:

Ostatnie artykuły z cyklu o uldze na badania i rozwój:

Ulga B+R – dokumentacja

Przepisy ustaw podatkowych nie nakładają wprost obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji na potrzeby ulgi badawczo rozwojowej. Warto jednak zaznaczyć, że taka…