Jakie korzyści podatkowe wynikają z prawa do skorzystania z ulgi na działalność badawczo-rozwojową?

  1. Poniesiony przez podatnika wydatek zaliczany jest do kosztów uzyskania przychodów (KUP), a następnie ten sam wydatek odliczany jest od podstawy opodatkowania (“podwójne rozliczenie kosztów”).
  2. Z ulgi może skorzystać każdy podatnik ponoszący koszty uzyskania przychodów, niezależnie od wielkości firmy czy branży w której działa.
  3. Jeżeli podatnik korzysta z dotacji, to część wydatków, która nie została pokryta dotacją, może zostać uznana za koszt kwalifikowany.
  4. Jeżeli w pierwszych dwóch latach podatnik rozpoczynający działalność poniesie stratę lub osiągnie dochód niższy od kwoty przysługującego odliczenia, przy spełnieniu innych wymogów, ma prawo zawnioskować o bezpośredni zwrot kwoty będącej iloczynem nieodliczonych wydatków poniesionych na działalność B+R i stawki podatku.
  5. Kwota nieodliczonej ulgi B+R może być rozliczana przez podatników prowadzących działalność badawczo-rozwojową przez 6 kolejnych lat podatkowych (pod warunkiem, że podatnik nie skorzystał ze zwrotu gotówkowego).

Poniżej przedstawiony został przykład liczbowy obrazujący korzyści podatkowe wynikające ze skorzystania z ulgi B+R.

Przed zastosowaniem ulgi B+RPo zastosowaniu ulgi B+R
Założenia:Założenia:
Przychód: 4 mln zł
Koszty uzyskania przychodu: 3 mln zł
W tym koszty kwalifikowane:
● wynagrodzenia pracowników z narzutami: 150 tys. zł
● nabycie materiałów i surowców: 50 tys. zł
● ekspertyzy, opinie, usługi doradcze: 30 tys. zł
● odpisy amortyzacyjne: 120 tys. zł
Przychód: 4 mln zł
Koszty uzyskania przychodu: 3 mln zł
W tym koszty kwalifikowane:
● wynagrodzenia pracowników z narzutami: 150 tys. zł
● nabycie materiałów i surowców: 50 tys. zł
● ekspertyzy, opinie, usługi doradcze: 30 tys. zł
● odpisy amortyzacyjne: 120 tys. zł
Stawka podatku 19%Stawka podatku 19%
Podstawa opodatkowania:
4 mln – 3 mln = 1 mln zł
Podstawa opodatkowania:
4 mln – 3 mln = 1 mln zł
Obliczenie ulgi:
brak ulgi
Obliczenie ulgi:
150 tys. + 50 tys. + 30 tys. + 120 tys = 350 tys. zł
Kalkulacja podatku:
1 mln x 19% = 190 tys. zł
Kalkulacja podatku:
1 mln – 350 tys. = 650 tys. zł
650 tys. x 19% = 123,5 tys. zł
Podatek do zapłaty: 190 tys. złPodatek do zapłaty: 123,5 tys. zł

Źródła:

  • Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406, ze zm.)
  • Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm.)
  • Objaśnienia podatkowe z dnia 15 lipca 2019 r. DOTYCZĄCE PREFERENCYJNEGO OPODATKOWANIA DOCHODÓW WYTWARZANYCH PRZEZ PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ – IP BOX, MF

Ostatnie artykuły z cyklu o uldze na badania i rozwój:

Ulga B+R – dokumentacja

Przepisy ustaw podatkowych nie nakładają wprost obowiązku sporządzania dodatkowej dokumentacji na potrzeby ulgi badawczo rozwojowej. Warto jednak zaznaczyć, że taka…