Wnioski i oświadczenia składane pracodawcy lub zleceniodawcy w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu

Od 1 stycznia 2022 r. weszły w życie przepisy Polskiego Ładu, które wprowadziły do systemu podatkowego nowe ulgi i zwolnienia podatkowe, m.in. dla pracowników i zleceniobiorców. Niektóre z nich, jak np. ulga dla klasy średniej, naliczane są „z automatu”. Oznacza to, że podatnik chcący skorzystać z ulgi nie musi składać płatnikowi żadnego wniosku. Jednak są też takie ulgi, których zastosowanie na etapie wpłacania zaliczek na podatek uwarunkowane jest złożeniem płatnikowi odpowiedniego wniosku bądź oświadczenia.

Od 1 stycznia 2022 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące ustalania i poboru zaliczek na podatek dochodowy. Oprócz wprowadzenia nowej kwoty zmniejszającej podatek dochodowy i podwyższenia progów podatkowych zlikwidowano możliwość odliczania części składki zdrowotnej od podatku dochodowego (do końca 2021 r. było to nie więcej niż 7,75% podstawy wymiaru składki zdrowotnej). W konsekwencji podatnik zapłaci pełną kwotę podatku (17% lub 32% podstawy opodatkowania) oraz pełną 9% składkę zdrowotną, co w efekcie pomniejszy jego wynagrodzenie netto o kwotę wyższą niż przed zmianą przepisów.

W związku z tym wprowadzono wiele ulg i zwolnień, które mają chociażby częściowo zrekompensować podatnikom te niekorzystne zmiany.

Poniżej zaprezentowano wzory oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy mogą składać pracodawcy w obecnym stanie prawnym.

1. Wniosek o wycofanie oświadczenia PIT-2

PIT-2 to oświadczenie składane pracodawcy przez pracownika dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem 1/12 kwoty zmniejszającej miesięczny podatek. Pracownik składa PIT-2 pracodawcy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym. Złożonego oświadczenia PIT-2 nie trzeba składać ponownie w kolejnych latach podatkowych, jeżeli stan faktyczny wynikający z tego oświadczenia się nie zmienił.

Wycofanie oświadczenia PIT-2 jest konieczne wtedy, gdy pracownik uzyskuje jednocześnie:

 • emeryturę lub rentę,
 • dochody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
 • świadczenia pieniężne wypłacane z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • dochody z działalności gospodarczej albo z najmu lub dzierżawy opodatkowane według skali podatkowej, od których zaliczkę na podatek dochodowy opłaca miesięcznie.

Jeżeli pracownik uzyskuje dochody wyszczególnione w oświadczeniu PIT-2, a mimo tego złoży ten formularz pracodawcy, to w jego rozliczeniu rocznym pojawi się niedopłata podatku dochodowego.

Również gdy pracownik uzyskuje przychody w kilku zakładach pracy, to z kwoty zmniejszającej miesięczny podatek powinien korzystać tylko w jednym z nich. Korzystanie z ulgi w dwóch zakładach pracy może spowodować nawet kilkutysięczną kwotę niedopłaty podatku dochodowego. Jeśli podatnik jest zatrudniony w dwóch firmach, to konieczne jest wycofanie oświadczenia PIT-2 w jednej z nich.

Wzór wniosku o wycofanie oświadczenia PIT-2 prezentujemy poniżej.

Wzór wniosku o wycofanie oświadczenia PIT-2:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko podatnika

Numer PESEL

Dane płatnika

WNIOSEK

o wycofanie oświadczenia PIT-2

Na podstawie art. 32 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) z dniem ………………………… wnioskuję o zaprzestanie stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej miesięczne zaliczki na podatek określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej, do czego zobowiązałem pracodawcę na podstawie złożonego przeze mnie uprzednio oświadczenia PIT-2.

(podpis pracownika)

2. Wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej

Ulga dla klasy średniej została wprowadzona przepisami updof obowiązującymi od 1 stycznia 2022 r. Przysługuje podatnikowi ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, jeżeli uzyskuje miesięcznie przychody w przedziale od 5701 zł do 11 141 zł. Do przychodów objętych ulgą zalicza się w szczególności:

 • wynagrodzenie zasadnicze,
 • wynagrodzenie chorobowe,
 • premie, nagrody i inne dodatki (stażowy, za godziny nadliczbowe, motywacyjny itp.),
 • składki na PPK lub kwoty abonamentów sportowych, medycznych finansowane przez pracodawcę,
 • świadczenia nieodpłatne i częściowo odpłatne.

Ulgą nie są natomiast objęte m.in. zasiłki z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, macierzyński, opiekuńczy, świadczenie rehabilitacyjne), a także przychody z umów cywilnoprawnych.

Ulga dla klasy średniej naliczana jest pracownikowi automatycznie w miesiącu, w którym uzyska on odpowiedni przychód, i w wysokości uprawniającej do zastosowania ulgi.

Ulgą dla klasy średniej objęte są również przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej, ale opodatkowane tylko według skali podatkowej, pomniejszone o koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia tej działalności, z wyłączeniem z tych kosztów składek na ubezpieczenia społeczne. Przedsiębiorcy mogą uwzględniać ulgę dla klasy średniej w zaliczkach na podatek lub dopiero w zeznaniu rocznym. Ta preferencja jest stosowana wówczas, gdy suma uzyskanych w roku podatkowym przychodów wynosi co najmniej 68 412 zł i nie przekracza kwoty 133 692 zł. Wskazane limity roczne obowiązują również pracowników.

Wniosek o niepomniejszanie dochodu o ulgę dla klasy średniej powinni złożyć podatnicy, którzy są zatrudnieni:

 • w kilku zakładach pracy lub
 • na etat i jednocześnie prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej
 • jeżeli spodziewają się, że łączna suma ich przychodów rocznych przekroczy wskazane wyżej limity (w przypadku pracowników miesięczne i roczne, w przypadku osób prowadzących działalność – roczne).

Może się zdarzyć, że pracownik zarabia miesięcznie mniej niż 5701 zł. Jednak w jednym bądź w kilku miesiącach otrzyma dodatkowy składnik wynagrodzenia (np. premię, nagrodę, nagrodę roczną), który spowoduje przekroczenie limitu i ulga dla klasy średniej się naliczy. Jednak w ujęciu rocznym pracownik nie będzie uprawniony do ulgi, bo jego przychody okażą się za niskie. W takim przypadku będzie musiał dopłacić podatek, bowiem jego dochód zostanie obniżony o ulgę, do której nie miał prawa, i w związku z tym zapłacił niższy podatek. Gdyby złożył oświadczenie o niestosowanie ulgi, wówczas jego wynagrodzenie w tym jednym (lub kilku miesiącach) byłoby niższe, ale w rozliczeniu rocznym nie dopłaci podatku.

Podatnik, który złoży wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi, ale w rozliczeniu rocznym okaże się, że ma do niej prawo, może otrzymać zwrot podatku z urzędu skarbowego.

Ważne!

Jeżeli podatnik korzystał z ulgi dla klasy średniej miesięcznie, ale uzyska przychód roczny mniejszy niż 68 412 zł lub wyższy niż 133 692 zł, straci prawo do tej ulgi, co może spowodować niedopłatę podatku dochodowego.

Wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi, składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wzór wniosku o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla klasy średniej:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko podatnika

Numer PESEL

Dane płatnika

Wniosek o niepomniejszanie dochodu o kwotę ulgi dla pracowników (tzw. ulga dla klasy średniej)

Niniejszym na podstawie art. 32 ust. 2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.) wnioskuję o niepomniejszanie dochodu o kwotę miesięcznej ulgi dla pracowników wynikającej z art. 32 ust. 2a ww. ustawy.

Podpis podatnika

Data złożenia wniosku płatnikowi podatku: ……………..

3. Wniosek o pobór zaliczek podatkowych bez stosowania kosztów uzyskania przychodów

Podatnicy, którzy uzyskują przychody z kilku stosunków pracy, do których mają zastosowanie podstawowe koszty uzyskania przychodu w wysokości 250 zł miesięcznie (3000 zł rocznie), mogą złożyć u pracodawcy (lub kilku pracodawców) pisemny wniosek o zaniechanie stosowania tych kosztów.

Dotychczas stosowanie tych kosztów we wszystkich miejscach pracy zasadniczo powodowało przekroczenie rocznego limitu tych kosztów (4500 zł), co w konsekwencji prowadziło do dopłaty podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Należy przyjąć, że jeżeli pracownikowi przysługują podwyższone koszty uzyskania przychodów (pracownik oświadczył, że jego miejsce zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się zakład pracy), również może zrezygnować z ich stosowania. Jednak najpierw powinien zrezygnować z kosztów podwyższonych, a następnie z ich stosowania (należy złożyć dwa wnioski).

Złożenie wniosku o pobór zaliczek podatkowych bez stosowania kosztów uzyskania przychodów pozwoli uniknąć ewentualnych dopłat podatku pracownikom mającym więcej niż jedno miejsce zatrudnienia. Wniosek ten składa się odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Wzór wniosku o pobór zaliczek podatkowych bez stosowania kosztów uzyskania przychodów:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko podatnika

Numer PESEL

Dane płatnika

Wniosek o pobór miesięcznych zaliczek bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów

Niniejszym wnioskuję o pobieranie w 2022 r. zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy bez stosowania miesięcznych kosztów uzyskania przychodów, o których mowa w art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 32 ust. 1f tej ustawy (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.).

Podpis podatnika

Data złożenia wniosku płatnikowi podatku: ……………..

4. Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście

Osoba wykonująca m.in. umowę zlecenia może złożyć płatnikowi wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z tej umowy, pod warunkiem, że:

 • jej roczne dochody nie przekroczą 30 000 zł oraz
 • nie osiąga innych dochodów, poza dochodami uzyskiwanymi od tego płatnika, od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem miesięcznej kwoty zmniejszającej podatki, nie opłaca miesięcznych zaliczek z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy (na postawie art. 44 ust. 3 updof).

Oznacza to, że dochody np. z umowy zlecenia (wszystkie tytuły wskazane są we wniosku) nie mogą przekroczyć 30 000 zł w roku. Wówczas taki zleceniobiorca może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy.

Wniosek należy składać odrębnie dla każdego roku podatkowego.

Jeżeli podatnik w roku podatkowym uzyska wyższe dochody, wówczas musi się liczyć z dopłatą podatku dochodowego w zeznaniu rocznym.

Wzór wniosku o niepobieranie zaliczek na podatek:

Miejscowość, data

Imię i nazwisko podatnika

Numer PESEL

Dane płatnika

Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek od przychodów z działalności wykonywanej osobiście

Niniejszym, na podstawie art. 41 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), wnioskuję o niepobieranie zaliczek na podatek od dochodów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 oraz art. 18 ww. ustawy* osiąganych u płatnika podatku w 2022 r.

Jednocześnie oświadczam, że:

 • uzyskane przeze mnie roczne dochody z ww. tytułów* nie przekroczą 30 000 zł oraz
 • nie osiągam innych dochodów (z wyjątkiem dochodów uzyskiwanych od płatnika podatku), od których zaliczki na podatek obliczane są z uwzględnieniem pomniejszenia o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, lub są opłacane na zasadach przewidzianych dla zaliczek od dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych – według skali podatkowej).

Podpis podatnika

* Przez dochody, których dotyczy wniosek, należy rozumieć przychody pomniejszone o miesięczne koszty uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 updof oraz o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b tejże ustawy:

 1. osiągane z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, przychody z tytułu udziału w badaniach i eksperymentach prowadzonych przez podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, jak również przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;
 2. z działalności polskich arbitrów uczestniczących w procesach arbitrażowych z partnerami zagranicznymi;
 3. otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 5;
 4. osiągane przez osoby, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz dochody płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10 updof, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 8;
 5. otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;
 6. otrzymywane przez członków Rady Mediów Narodowych;
 7. z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od:
  • osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej,
  • właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora – jeżeli podatnik wykonuje te usługi wyłącznie dla potrzeb związanych z tą nieruchomością,
  • przedsiębiorstwa w spadku.
  z wyjątkiem przychodów uzyskanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów, o których mowa w pkt 9;
 8. uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej – z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 5;
 9. z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Data złożenia wniosku płatnikowi podatku: ……………..

5. Wniosek o nieprzedłużanie terminów, o których mowa w art. 31, art. 38 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ust. 1 updof

Na podstawie rozporządzenia z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28) zakładom pracy, organom rentowym oraz zleceniodawcom przedłużono termin do pobrania i przekazania przez płatnika zaliczki na PIT od przychodów pracowników, świadczeniobiorców oraz osób wykonujących umowy zlecenia. Odroczenie poboru tej zaliczki upływa w momencie, gdy wystąpi ujemna nadwyżka między zaliczką podatkową wyliczoną według Polskiego Ładu (dalej: PŁ) a zaliczką podatkową wyliczoną według zasad obowiązujących w 2021 r. (o czym mowa poniżej).

Ponieważ wynagrodzenia obliczone według nowych przepisów okazały się niższe w porównaniu do wypłacanych do końca 2021 r., rząd zdecydował się wydać rozporządzenie, które od 8 stycznia 2022 r. zmienia sposób pobierania i przekazania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, m.in. z umowy o pracę i umowy zlecenia uzyskiwanych w wysokości nieprzekraczającej 12 800 zł miesięcznie. Przy czym limit stosowany jest odrębnie dla każdego źródła tych przychodów.

Zmiany polegają na wprowadzeniu obowiązku obliczenia:

Krok 1. zaliczki na podatek dochodowy według Polskiego Ładu oraz

Krok 2. zaliczki na podatek dochodowy według zasad obowiązujących 31 grudnia 2021 r. (dalej: „2021”), a następnie:

Krok 3. różnicy pomiędzy wyliczonymi kwotami podatku.

Jeżeli w wyniku tego działania okaże się, że zaliczka na PIT obliczona według zasad PŁ jest wyższa niż zaliczka obliczona według zasad obowiązujących 31 grudnia 2021 r., płatnik nie pobiera nadwyżki z dochodu podatnika. Z dochodu podatnika potrąca tylko zaliczkę 2021 i przekazuje ją do urzędu skarbowego.

W przypadku gdy okaże się, że zaliczka na PIT obliczona według PŁ jest niższa od zaliczki 2021 (ujemna nadwyżka), płatnik powinien odliczyć od wynagrodzenia zaliczkę w wysokości PŁ wraz z nadwyżką powstałą we wcześniejszych miesiącach. W sumie takie odliczenie nie może być jednak wyższe niż zaliczka 2021.

Zaliczkę płatnik wpłaca do urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia następnego miesiąca.

Dzięki takiemu mechanizmowi negatywne skutki Polskiego Ładu mają nie być odczuwalne dla podatników PIT, których dochody rozliczają płatnicy, tj. m.in. dla pracowników i zleceniobiorców. Te niekorzystne skutki podatkowe będą dla nich odczuwalne dopiero w rozliczeniu rocznym, ponieważ, o ile nic się nie zmieni, będą musieli zwrócić tę część podatku dochodowego, która nie została pobrana i przekazana do US w trakcie roku.

Podatnicy, którzy chcą uniknąć dopłaty podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym, mają możliwość złożenia wniosku o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczki podatkowej. Z tej możliwości mogą skorzystać jedynie osoby, którym płatnicy podatku nie pomniejszają podatku dochodowego o kwotę miesięczną zmniejszającą podatek dochodowy w wysokości 425 zł.

Złożenie takiego wniosku powinny rozważyć osoby uzyskujące dochody z kilku źródeł (np. osoba uzyskująca dochody z dwóch lub więcej stosunków pracy (wniosek składa do tego płatnika, u którego nie złożyła PIT-2), albo wykonująca kilka umów zlecenia.

Co prawda złożenie tego wniosku nie daje gwarancji, że nie powstanie obowiązek dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym, ale może tę dopłatę obniżyć. Konsekwencją złożenia wniosku może być też powstanie nadpłaty podatku dochodowego w rozliczeniu rocznym, który zostanie zwrócony w ustawowym terminie przez US. O tym, czy w danym przypadku dojdzie do dopłaty, czy nadpłaty podatku, zależy od indywidualnej sytuacji danego podatnika.

Wzór wniosku nieprzedłużanie terminu poboru zaliczek podatkowych

Miejscowość, data

Imię i nazwisko podatnika

Numer PESEL

Dane płatnika

Wniosek o nieprzedłużanie terminu poboru zaliczek podatkowych

Niniejszym, na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z 7 stycznia 2022 r. w sprawie przedłużenia terminów poboru i przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 28), wnioskuję o nieprzedłużanie terminów poboru zaliczek na podatek dochodowy od osiąganych przeze mnie dochodów.

Podpis podatnika

Data złożenia wniosku płatnikowi podatku: ……………..

6. Oświadczenia dla pracujących emerytów, osób przenoszących miejsce zamieszkania do Polski, osób wychowujących co najmniej 4 dzieci

Od 1 stycznia 2022 r. możliwe jest skorzystanie z nowych zwolnień od podatku. Są do nich uprawnieni:

 • pracujący emeryci,
 • osoby przenoszące miejsce zamieszkania do Polski,
 • osoby wychowujące co najmniej 4 dzieci.

W kontekście powyższych ulg zwolnione od podatku dochodowego są przychody tych podatników do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 85 528 zł.

Przychodami objętymi zwolnieniem są m.in. przychody:

 • ze stosunku pracy, a także ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy,
 • z umów zlecenia,
 • z działalności gospodarczej.

Skorzystanie ze zwolnień jest o tyle bezpieczne, że to płatnik pilnuje przysługującego limitu.

Jeżeli jednak podatnik uzyskuje przychody z kilku źródeł, to warto przeanalizować wysokość przychodów, żeby zorientować się, czy składać oświadczenie o korzystaniu z ulgi (bądź ulg) u wszystkich pracodawców (zleceniodawców) czy tylko u jednego.

W przypadku gdy podatnik złoży oświadczenie u dwóch (lub więcej) płatników, wówczas sam musi weryfikować, kiedy przekroczy wskazany limit. Jest on bowiem jeden dla wszystkich wymienionych źródeł zarobkowania. Jeżeli podatnik jest uprawniony do skorzystania np. z dwóch ulg jednocześnie, musi pamiętać, że w takim przypadku limit zwolnienia wynosi rocznie 85 528 zł. To oznacza, że limitów przysługujących zwolnień nie należy sumować.

Podatnik może nie wnioskować do płatnika o stosowanie ulgi, mimo że jest do niej uprawniony. Wówczas skorzysta z ulgi w rocznym zeznaniu podatkowym.

Wzór oświadczenia do celów zwolnienia z PIT przychodów w związku z wychowywaniem co najmniej 4 dzieci

Miejscowość, data

Imię i nazwisko podatnika

Numer PESEL

Dane płatnika

Oświadczenie do celów stosowania zwolnienia od podatku przychodów osiąganych przez podatników wychowujących co najmniej czworo dzieci

Niniejszym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 153 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), oświadczam, iż spełniam warunki do zastosowania zwolnienia z podatku osiąganych przychodów, tj. w 2022 r.:

 1. w stosunku do co najmniej czworga dzieci:
  • wykonywałem/am władzę rodzicielską, pełniłem/am funkcję opiekuna prawnego (dziecko ze mną zamieszkiwało) lub sprawowałem/am funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci wykonywałem/am ciążący na mnie obowiązek alimentacyjny albo sprawowałem/am funkcję rodziny zastępczej, oraz
 2. dzieci, o których mowa w pkt 1, są*:
  • małoletnie,
  • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
  • pełnoletnie do ukończenia 25 roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w krajowych lub zagranicznych przepisach regulujących system oświatowy, lub szkolnictwo wyższe, jeżeli w roku podatkowym dzieci te:
   • nie stosowały przepisów art. 30c (w zakresie podatku liniowego) lub ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, z wyjątkiem art. 6 ust. 1a tej ustawy, w zakresie osiągniętych w roku podatkowym przychodów, poniesionych kosztów uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększania, lub pomniejszenia podstawy opodatkowania albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do dokonywania innych doliczeń, lub odliczeń,
   • nie podlegały opodatkowaniu na zasadach wynikających z ustawy z 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym lub ustawy z 6 lipca 2016 r. o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych,
   • nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 (według zasad ogólnych) lub art. 30b (od dochodów z papierów wartościowych) lub przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (zwolnienie dla podatników do 26 lat) i 152 (zwolnienie dla podatników przenoszących miejsce zamieszkania do Polski), w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł, z wyjątkiem renty rodzinnej.

*Przy ustalaniu prawa do zwolnienia nie należy uwzględniać dziecka, które w roku podatkowym, na podstawie orzeczenia sądu, zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych.

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie informować płatnika podatku o wszelkich zmianach stanu faktycznego wpływających na prawo do zwolnienia z podatku osiąganych przychodów.

Podpis podatnika

Data złożenia wniosku płatnikowi podatku: ……………..

Wzór oświadczenia o zastosowanie zwolnienia z PIT z tytułu zmiany miejsca zamieszkania

Miejscowość, data

Imię i nazwisko podatnika

Numer PESEL

Dane płatnika

Oświadczenie do celów stosowania zwolnienia od podatku przychodów osiąganych przez podatników przenoszących miejsce zamieszkania do Polski

Niniejszym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 152 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), oświadczam, iż spełniam warunki do zastosowania zwolnienia z podatku osiąganych przychodów w okresie od ______ r. do ______ r., tj.:

 1. w wyniku przeniesienia miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej podlegam nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu oraz
 2. nie miałem/am miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym:
  • 3 lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmieniłem/am miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
  • okres od początku roku, w którym zmieniłem/am miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmieniłem/am miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz
 3. posiadam obywatelstwo polskie, Kartę Polaka lub obywatelstwo innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej, lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub miałem/am miejsce zamieszkania:
  • nieprzerwanie co najmniej przez okres, o którym mowa w pkt 2, w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Konfederacji Szwajcarskiej, Australii, Republice Chile, Państwie Izrael, Japonii, Kanadzie, Meksykańskich Stanach Zjednoczonych, Nowej Zelandii, Republice Korei, Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub Stanach Zjednoczonych Ameryki*, lub
  • na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat kalendarzowych poprzedzających okres, o którym mowa w pkt 2, oraz
 4. posiadam certyfikat rezydencji lub inny dowód dokumentujący miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w okresie niezbędnym do ustalenia prawa do tego zwolnienia, oraz
 5. nie korzystałem/am uprzednio, w całości lub w części, z tego zwolnienia (dotyczy podatników, którzy ponownie przeniosą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

*zaznaczyć właściwe

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie informować płatnika podatku o wszelkich zmianach stanu faktycznego wpływających na prawo do zwolnienia z podatku osiąganych przychodów.

Podpis podatnika

Data złożenia wniosku płatnikowi podatku: ……………..

Wzór o zastosowanie zwolnienia z PIT przychodów osiąganych przez podatnika w wieku emerytalnym

Miejscowość, data

Imię i nazwisko podatnika

Numer PESEL

Dane płatnika

Oświadczenie do celów stosowania zwolnienia od podatku przychodów osiąganych przez podatników po ukończeniu powszechnego wieku emerytalnego

Niniejszym, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.), oświadczam, iż spełniam warunki do zastosowania zwolnienia z podatku osiąganych przychodów, tj. w 2022 r.:

 1. ukończyłam/em 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), oraz
 2. podlegam z tytułu uzyskania tych przychodów ubezpieczeniom społecznym w rozumieniu ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, oraz
 3. mimo nabycia uprawnienia nie otrzymuję:
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin,
  • emerytury lub renty rodzinnej, o których mowa w ustawie z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych,
  • świadczeń pieniężnych otrzymywanych po zwolnieniu ze służby przez funkcjonariuszy służb mundurowych oraz żołnierzy, w związku ze zwolnieniem tych osób ze służby stałej na podstawie odrębnych ustaw, przez okres roku co miesiąc lub za okres roku jednorazowo albo co miesiąc przez okres trzech miesięcy,
  • uposażenia przysługującego w stanie spoczynku lub uposażenia rodzinnego, o których mowa w ustawie z 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Niniejsze oświadczenie składam pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Jednocześnie zobowiązuję się niezwłocznie informować płatnika podatku o wszelkich zmianach stanu faktycznego wpływających na prawo do zwolnienia z podatku osiąganych przychodów.

Podpis podatnika

Data złożenia wniosku płatnikowi podatku: ……………..

Podstawa prawna:

 • art. 13 pkt. 2, 4-9, art. 18, art. 21 ust. 1 pkt 152-154, art. 22 ust. 2 pkt 1, art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1f, ust. 2b, art. 34 ust. 1, art. 41 ust. 1c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

Ostatnie artykuły dotyczące podatków:

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: