Kasy rejestrujące online i kasy w postaci oprogramowania

Prowadząc działalność gospodarczą i dokonując sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących
działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych zobowiązani jesteśmy co do zasady do
rejestrowania sprzedaży z użyciem kasy rejestrującej.

Zgodnie z art. 111 paragraf 3a ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług podatnik zobowiązany jest m.in.:

 • wystawić i wydać nabywcy paragon fiskalny lub fakturę z każdej sprzedaży,
 • dokonywać zgłoszenia podmiotowi prowadzącemu serwis kas rejestrujących każdej nieprawidłowości w pracy kasy,
 • udostępniać kasy rejestrujące do kontroli na każde żądanie właściwych organów,
 • poddawać kasy obowiązkowemu przeglądowi technicznemu przez podmiot prowadzący serwis kas rejestrujących,
 • przechowywać kopie dokumentów kasowych,
 • dokonać wydruku dokumentów wystawianych przy zastosowaniu kas rejestrujących i przechowywać kopie dokumentów kasowych,
 • prowadzić i przechowywać dokumentację o przebiegu eksploatacji kasy rejestrującej,
 • poddać obowiązkowemu przeglądowi technicznemu kasy rejestrujące, które zostały przez podatnika utracone, a następnie odzyskane, przed ich ponownym zastosowaniem do prowadzenia ewidencji,
 • zapewnić połączenie umożliwiające przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas,
 • zakończyć używanie kas rejestrujących w przypadku zakończenia działalności.

Rodzaje kas rejestrujących

 • kasy z papierowym zapisem kopii,
 • kasy z elektronicznym zapisem kopii,
 • kasy online,
 • kasy z formie oprogramowania.

Etapy prowadzania kas Online

Termin wprowadzeniaPrzedmiot działalności
1.01.2020– świadczenie usług naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
– sprzedaż benzyny silnikowej, oleju napędowego oraz gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.
1.01.2021
(pierwotnie planowana data wprowadzenia 1.07.2020)
– świadczenia usług związanych z wyżywieniem przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
– świadczenia usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,
– sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów.
1.07.2021
(pierwotnie planowana data wprowadzenia 1.01.2021)
– fryzjerskich,
– kosmetycznych i kosmetologicznych,
– budowlanych,
– w zakresie opieki medycznej świadczonych przez lekarzy i lekarzy dentystów,
– prawniczych,
– w zakresie wstępu związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej.

Kasa w formie oprogramowania

Jak podano w Rozporządzeniu ministra Finansów z dnia 29. maja 2020 r. kasy mające postać oprogramowania mogą być używane do następujących czynności:

 1. usług przewozu osób samochodem osobowym, w tym taksówką, z wyjątkiem przewozu okazjonalnego, o którym mowa w art. 18 ust. 4b pkt 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 oraz z 2020 r. poz. 875);
 2. usług wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.12.0);
 3. usług związanych z przeprowadzkami, świadczonych na rzecz gospodarstw domowych (PKWiU 49.42.11.0);
 4. usług transportu drogowego pasażerskiego pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta (PKWiU 49.39.35.0);
 5. usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, międzymiastowego, ogólnodostępnego (PKWiU 49.39.11.0);
 6. usług transportu drogowego pasażerskiego, rozkładowego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.21.0);
 7. usług transportu kolejowego pasażerskiego, miejskiego i podmiejskiego (PKWiU 49.31.10.0);
 8. usług transportu kolejowego pasażerskiego międzymiastowego (PKWiU 49.10);
 9. usług transportu pasażerskiego, kolejkami linowymi naziemnymi, kolejkami linowymi i wyciągami narciarskimi (PKWiU 49.39.20.0);
 10. usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.10.11.0);
 11. usług transportu morskiego i przybrzeżnego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.10.12.0);
 12. usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego, promowego (PKWiU 50.30.11.0);
 13. usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego wycieczkowcami (PKWiU 50.30.12.0);
 14. usług transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego łodziami wycieczkowymi (PKWiU 50.30.13.0);
 15. usług pozostałego transportu wodnego śródlądowego pasażerskiego (PKWiU 50.30.19.0);
 16. usług transportu lotniczego regularnego krajowego pasażerskiego (PKWiU 51.10.11.0);
 17. usług transportu lotniczego nieregularnego krajowego pasażerskiego, z wyłączeniem w celach widokowych (PKWiU 51.10.12.0);
 18. usług hotelarskich i podobnych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.10);
 19. usług obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania (PKWiU 55.20);
 20. usług świadczonych przez pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (PKWiU 55.30);
 21. pozostałych usług związanych z zakwaterowaniem (PKWiU 55.90);
 22. usług restauracji i pozostałych placówek gastronomicznych (PKWiU 56.10);
 23. usług przygotowywania i dostarczania żywności (katering) dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU 56.21);
 24. pozostałych usług gastronomicznych (PKWiU 56.29);
 25. usług przygotowywania i podawania napojów (PKWiU 56.30);
 26. sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: