Dla przedsiębiorców – wystawianie faktur

Lista elementów formalnych, jakie powinna zawierać faktura, określona została w ustawie z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (dalej ustawa o VAT). Warto zwrócić uwagę w sposób szczególny na:

1. Datę wystawienia faktury – podstawowy termin na wystawienie faktury to do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę, lub otrzymano zapłatę. Fakturę można wystawić także do 30. dnia miesiąca przed wykonaniem usługi, dostawą towaru czy otrzymaniem zapłaty – jednak ze względu na ryzyko przekroczenie terminu, np. nie otrzymamy zapłaty za 30 dni, nie zaleca się stosowania tego rozwiązania.

Uwaga wyjątek!

Fakturę wystawia się nie później niż:

  • 30. dnia od dnia wykonania usługi – w przypadku świadczenia usług budowlanych, budowlano-montażowych,
  • 60. dnia od dnia wydania towarów – w przypadku dostawy książek drukowanych (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów drukowanych,
  • 90. dnia od dnia wykonania czynności – w przypadku czynności polegających na drukowaniu książek (z wyłączeniem map i ulotek) oraz gazet, czasopism i magazynów.

2. Datę dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, lub datę otrzymania zapłaty – według zasad ogólnych to ta data określa powstanie obowiązku podatkowego. Prawidłowe określenie daty wykonania usługi czy dostawy towarów pozwala prawidłowo zakwalifikować ją w JPK oraz we właściwym okresie zapłacić podatek należny do Urzędu Skarbowego.

Uwaga wyjątek!

Istnieją jednak wyjątki, kiedy to data wystawienia faktury definiuje moment powstania obowiązku podatkowego np. stała obsługa prawna i biurowa, najem.

3. Kolejny numer nadany w ramach serii, który w sposób jednoznaczny identyfikuje fakturę – nie jest wymagane, by faktura zawierała słowo „FAKTURA”, jednak brak tego oznaczenia może być kłopotliwy.

4. Imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy, a także numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku – dane należy koniecznie zweryfikować z KRS lub CEIDG.

Faktura korekta:

Fakturę korektę wystawia się, gdy po dokonaniu sprzedaży:

  • udzielono rabatu, upustu,
  • dokonano zwrotu towaru,
  • stwierdzono błąd w stawce lub kwocie podatku, cenie lub innej pozycji faktury,

Faktura korygująca musi zawierać m.in.:

  • wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz „KOREKTA”
  • numer kolejny oraz datę wystawienia korekty,
  • dane dotyczące stron oraz nazwę towaru/usługi,
  • przyczynę korekty – należy dokładnie określić powód korekty oraz okres jakiego dotyczy w przypadku udzielenia rabatu (np. błędna cena, rabat za grudzień 2020r., zwrot towaru)

Uwaga zmiana!

Od 1 stycznia zniesiono obowiązek posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus. Podatnik powinien posiadać natomiast dokumentację, z której wynika, iż uzgodnił z nabywcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania.

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: