Ulga w podatkach dochodowych na zakup terminala płatniczego

W ramach Polskiego Ładu w podatkach dochodowych wprowadzono możliwość skorzystania z ulgi na zakup terminala płatniczego. Podatnik uzyskujący przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej począwszy od dochodów za 2022 rok, będzie mógł na określonych w przepisach zasadach odliczyć wydatki na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego.

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą od 2022 roku mogą skorzystać z odliczenia wydatków na zakup terminala płatniczego oraz wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego zgodnie z przepisami dodanego art. 18ef ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz odpowiednio art. 26hd ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11 ust. 3a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. 

Przez terminal płatniczy rozumie się urządzenie umożliwiające dokonywanie płatności bezgotówkowych z wykorzystaniem karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego, w rozumieniu przepisów ustawy z 19.08.2011 r. o usługach płatniczych.

Natomiast przez wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego rozumie się opłaty, o których mowa w art. 2 pkt 19a-19ab ustawy o usługach płatniczych, i opłaty z tytułu korzystania z terminala płatniczego wynikające z umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

Limit ulgi

Odliczenie z tytułu ulgi na zakup terminala  nie może przekroczyć w roku podatkowym:

  1. 2500 zł – w przypadku podatników, którzy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży za pomocą kas rejestrujących,
  2. 1000 zł – u pozostałych podatników (zobowiązanych do stosowania kas fiskalnych).

Ulga przysługuje w roku podatkowym, w którym podatnik rozpoczął przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego, i w roku następującym po tym roku. Ulga w tej wysokości dotyczy dużych i średnich podatników.

Ulga dla małych podatników

Mali podatnicy (w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym) skorzystają natomiast z podwyższonego limitu odliczenia do 2000 zł, o ile spełnią niektóre warunki wynikające z przepisów VAT-u. Dotyczy to podatników, którzy w roku podatkowym uzyskają prawo do otrzymania zwrotu nadwyżki podatku naliczonego VAT nad należnym w przyśpieszonym terminie 15 dni (zwrot dotyczy preferencji przeznaczonych dla tzw. podatników bezgotówkowych, rozliczających w ten sposób większość swojego obrotu od 2022 r.) nie krócej niż przez siedem miesięcy (w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie) lub dwa kwartały (w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie). Limit ulgi dotyczy kwoty 200% poniesionych wydatków, nie więcej jednak niż 2 000 zł w roku podatkowym, przy czym odliczenie przysługuje w każdym roku podatkowym, w którym podatnik poniósł wydatki. Prawo do odliczenia przysługuje w tym przypadku, zarówno gdy prawo do otrzymania zwrotu różnicy podatku VAT w przyśpieszonym terminie przysługuje podatnikowi, jak i gdy przysługuje ono spółce niebędącej osobą prawną, w której podatnik jest wspólnikiem. Mali podatnicy mogą nie stosować tej preferencji i wybrać sposób przewidziany dla podatników dużych i średnich.

Warunki korzystania z ulgi

Kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych. Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie lub – w przypadku osób fizycznych – odliczone od przychodu rozliczanego ryczałtem.

Podatnik, który zapewnił możliwość przyjmowania płatności przy użyciu terminala płatniczego, korzystając z programów finansujących zwrot wydatków związanych z obsługą transakcji płatniczych przy użyciu terminala płatniczego, wydatki w ramach ulgi na zakup terminala, odlicza w roku podatkowym, w którym zaprzestał korzystania z tych programów finansujących, i w roku następującym po tym roku.

Ponadto, prawa do ulgi nie mają podatnicy, którzy przyjmowali płatności przy użyciu terminala płatniczego w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających miesiąc, w którym ponownie rozpoczęli przyjmowanie płatności przy użyciu terminala płatniczego.

Dokonanie odliczenia 

Odliczenia dokonuje się dopiero w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Jeżeli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, podlega odliczeniu w zeznaniach za kolejno następujące po sobie sześć lat podatkowych następujących bezpośrednio po roku, w którym poniesiono wydatek.

Skorzystanie z ulgi nie wyklucza uwzględnienia wydatku w kosztach uzyskania przychodów, w tym także poprzez odpisy amortyzacyjne.

Podstawa prawna:

  • art. 18ef ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800 ze zm.)
  • art. 26hd ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)
  • art. 11 ust. 3a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993 ze zm.)

Ostatnie artykuły dotyczące podatków:

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: