Nowe rozwiązania w postaci planowanego pakietu Slim Vat 2

Rząd proponuje, kolejne uproszczenia w postaci pakietu Slim Vat 2. Planuje się, że większość rozwiązań, o których mowa w tym pakiecie, weszłoby w życie 01.10.2021 r. a pozostałe – 01.01.2022 r. Pakiet Slim Vat 2 składać się będzie z 5 bloków zawierających 15 uproszczeń. Bloki będą dotyczyły prostszego fakturowania, łatwiejszego odliczania VAT, zmian w VAT w obrocie międzynarodowym, zmiany rozliczania VAT w obrocie nieruchomościami, poprawy płynności w ramach MPP oraz modyfikacji dotyczącej ulgi na złe długi.

1. Zmiany w zakresie fakturowania

1.1. Określenie statusu dostawy dokonanej przez pierwszego w kolejności dostawcę w transakcji łańcuchowej

Planuje się dodanie ust. 2e i zmianę brzmienia ust. 3 w art. 22 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.; dalej: u.p.t.u.).

Właściwe opodatkowanie transakcji łańcuchowej, dotyczącej eksportu lub WDT, zawsze sprawiało podatnikom trudności. Zasadniczą kwestią było ustalenie, której dostawie w łańcuchu należy przyporządkować transport towarów, czyli która z dostaw będzie tzw. dostawą ruchomą.

Przepisy u.p.t.u. mówią, że w sytuacji, gdy ten sam towar jest fizycznie przemieszczany pomiędzy pierwszym a ostatnim podmiotem w ogniwie transakcji łańcuchowej (muszą uczestniczyć w niej minimum trzy podmioty), a towar jest przedmiotem kolejnych dostaw, przyjmuje się, że miejsce ma tylko jedna dostawa, której należy przyporządkować wysyłkę lub transport towaru.

To właśnie tę dostawę nazywamy dostawą ruchomą, a pozostałe (którym nie można przypisać wysyłki lub transportu) są dostawami nieruchomymi.

Zmienione od 01.07.2020 r. przepisy u.p.t.u., dotyczące transakcji łańcuchowych w przypadku eksportu lub WDT, uszczegółowiły ustalenie przyporządkowania wysyłki lub transportu dostawom dokonywanym przez podmiot nabywający towar albo podmiot pośredniczący.

Zawarte w pakiecie Slim Vat 2 propozycje mają na celu wprowadzenie regulacji określającej wyraźnie, której dostawie należy przypisać wysyłkę lub transport w przypadku, gdy w takiej transakcji podmiotem organizującym transport jest pierwszy w kolejności dostawca (pierwszy podmiot w łańcuchu).

W myśl proponowanych przepisów, jeżeli towary są wysyłane lub transportowane z terytorium kraju na terytorium państwa trzeciego (eksport towarów) lub z terytorium jednego państwa członkowskiego na terytorium innego państwa członkowskiego (WDT) przez pierwszego dostawcę, wówczas przyjmuje się, że wysyłka lub transport są przyporządkowane jego dostawie (właśnie ta dostawa jest dostawą ruchomą).

Oczywiście swoją moc prawną zachowują przepisy mówiące o tym, że dostawę towarów, która:

 • poprzedza wysyłkę lub transport towarów uznaje się za dokonaną w miejscu rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów,
 • następuje po wysyłce lub transporcie towarów uznaje się za dokonaną w miejscu zakończenia wysyłki lub transportu towarów.

1.2. Likwidacja instytucji wystawiania duplikatu faktury

Planuje się uchylenie art. 88 ust. 3b, dodanie ust. 3b i 3c w art. 106g oraz uchylenie art. 106l u.p.t.u.

W pakiecie Slim Vat 2 proponuje się likwidację instytucji wystawiania duplikatu faktury. Oznaczenie faktury jako „DUPLIKAT” będzie miało charakter fakultatywny (dobrowolny).

W myśl proponowanych zmian w sytuacji, kiedy faktura ulegnie zniszczeniu lub zaginie, podatnik przekaże nabywcy kolejny egzemplarz faktury, na którym będzie mógł (ale nie musi) zamieścić datę wystawienia tego egzemplarza.

Bez zmian, natomiast, pozostanie brak obowiązku przesyłania kolejnego egzemplarza faktury do naczelnika urzędu skarbowego lub innej skarbowej jednostki organizacyjnej, w przypadku, gdy zniszczona lub zaginiona faktura dotyczyła wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, dokonanej na rzecz nabywców innych, niż podatnik podatku od wartości dodanej lub osoba prawna niebędąca takim podatnikiem, zidentyfikowanych na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

1.3. Likwidacja obowiązku umieszczania niektórych danych na fakturach korygujących

Planowana jest zmiana brzmienia ust. 1–3 oraz dodanie ust. 4 w art. 106j u.p.t.u.

Pakiet Slim Vat 2 wprowadzi małą rewolucję w fakturach korygujących.

Przede wszystkim proponuje się rezygnację z wymogu umieszczania na fakturze korygującej:

 1. wyrazów: „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”,
 2. przyczyny korekty,
 3. daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi, lub daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.

Zdaniem pomysłodawców zmian, to podatnik decyduje, jak określi swoją korektę – istotna jest jej treść, a nie dodatkowe, wielokrotnie niepotrzebne, dane.

Ponadto Slim Vat 2 proponuje nowe rozwiązanie, a mianowicie korektę zbiorczą konkretnych pozycji z faktur, a także całych faktur.

Proponowane w pakiecie regulacje przewidują, że dopuszczalne będą, dokonywane przez podatnika za dany okres, za pomocą faktury korygującej, zarówno korekta faktur dotyczących poszczególnych dostaw lub usług (konkretnych pozycji z faktur), jak i korekta wszystkich dostaw lub usług.

W przypadku wystawienia, na rzecz jednego odbiorcy za dany okres, faktury korygującej dotyczącej wszystkich dostaw lub świadczenia usług z tego okresu, taka faktura korygująca może nie zawierać nazw (rodzajów) towarów lub usług objętych korektą.

1.4. Wydłużenie czasu na wcześniejsze wystawienie faktury

Zmienione zostanie brzmienie art. 106i ust. 7 u.p.t.u.

Wydłużenie czasu na wcześniejsze wystawienie faktury z pewnością zadowoli wielu podatników. Według obecnie obowiązujących przepisów faktury nie mogą być wystawione wcześniej niż 30. dnia przed:

 1. dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi,
 2. otrzymanie, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Proponowana w pakiecie Slim Vat 2 zmiana spowoduje wydłużenie tego terminu do 60 dni.

1.5. Zmiany w fakturach zaliczkowych

Planuje się zmianę brzmienia art. 106f ust. 1 pkt 4 u.p.t.u.

Kolejnym przejawem upraszczania przepisów jest rezygnacja z umieszczania na fakturach zaliczkowych danych dotyczących ceny jednostkowej netto.

Oznacza to, że po wejściu w życie Slim Vat 2 na fakturach zaliczkowych podatnicy będą mieli obowiązek umieszczać w szczególności:

 1. nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 2. wartość zamówionych towarów lub usług bez kwoty podatku,
 3. stawki podatku,
 4. kwotę podatku,
 5. wartość zamówienia lub umowy, z uwzględnieniem kwoty podatku.

Nie będzie jednak konieczności zamieszczania ceny jednostkowej netto.

1.6. Uznanie biletu za fakturę bez ograniczenia odległości przejazdu

Proponuje się wprowadzenie zmian w § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 03.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz.U. z 2013 r. poz. 1485).

Wprawdzie zmiana dotycząca uznania biletu za fakturę nie jest związana z zapowiedzianymi zmianami w u.p.t.u., ale podczas prezentacji przez przedstawiciela Ministerstwa Finansów założeń pakietu Slim Vat 2 zmiana ta była mocno eksponowana.

Dotychczas za fakturę uznaje się bilet jednorazowy, dokumentujący przejazd na odległość nie mniejszą niż 50 km, wystawiany przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami.

Zapowiedziana zmiana przewiduje rezygnację z jakiegokolwiek ograniczenia w odległości przejazdów udokumentowanych biletem. Oznacza to, że każdy bilet, bez względu na pokonywaną odległość, będzie uznany za fakturę.

Prawdopodobnie również nie będzie konieczności odrębnego rejestrowania każdego biletu w trakcie comiesięcznego raportowania. Przedstawiciel Ministerstwa stwierdził, że w tym przypadku sytuacja będzie podobna jak z paragonami fiskalnymi – czyli, po prostu, jeden raport podsumowujący dla wszystkich biletów dokumentujących służbowe przejazdy podatnika lub jego pracowników.

2. Zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego

2.1. Rozszerzone prawo do korekty deklaracji

Zostanie zmienione brzmienie art. 86 ust. 13 u.p.t.u.

Jedna ze zmian, jakie oferuje podatnikowi pakiet Slim Vat 2, w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego, dotyczy możliwości dokonywania korekty deklaracji podatkowej nie – jak to jest dotychczas – tylko za okres, w którym powstało prawo do odliczenia, ale również za kilka kolejnych okresów (w zależności od sposobu rozliczania podatku przez podatnika).

W myśl obowiązujących obecnie przepisów, w sytuacji, kiedy podatnik nie odliczy podatku naliczonego w okresie, w którym nabył takie prawo lub w następnych trzech okresach rozliczeniowych, czy też następnych dwóch, w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie (ta zwiększona ilość okresów powstała dzięki wejściu w życie rozwiązań SLIM VAT, czyli ustawy z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), ma on możliwość skorygowania wyłącznie jednego okresu, tj. okresu, w którym powstało prawo do odliczenia.

Proponowana w pakiecie Slim Vat 2 zmiana przewiduje, że w przypadku przekroczenia okresu ujmowania faktury zakupowej na bieżąco podatnik będzie miał możliwość wyboru jednej z dwóch możliwości skorygowania deklaracji:

 1. za okres, w którym powstało prawo do obniżenia podatku należnego, albo
 2. za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie w deklaracji podatkowej, za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych – przypadających bezpośrednio po okresie rozliczeniowym, w którym powstało prawo do odliczenia podatku naliczonego

– nie później jednak, niż w ciągu 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstało to prawo.

Powyższe oznacza, że ta zmiana umożliwi podatnikom świadome zarządzanie nadwyżką podatku naliczonego i jej ewentualnymi zwrotami, czy też przeniesieniami na inne, kolejne okresy rozliczeniowe.

W myśl dodawanych przepisów przejściowych zmienione przepisy należy stosować do faktur, dla których prawo do obniżenia podatku należnego powstanie po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

2.2. Odliczenia dotyczące samochodu służbowego

Nastąpi zmiana brzmienia ust. 12-14 w art. 86a u.p.t.u., dodany zostanie przepis przejściowy.

Proponowane przez pakiet Slim Vat 2 zmiany w zakresie prawa do odliczenia podatku naliczonego dotyczą pojazdów samochodowych, dla których podatnicy obowiązani są do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Takimi pojazdami są pojazdy samochodowe, których sposób wykorzystywania przez podatnika, zwłaszcza określony w ustalonych przez niego zasadach używania, potwierdzony dodatkowo prowadzoną ewidencją przebiegu pojazdu, wyklucza ich użycie do celów niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Inaczej mówiąc, chodzi o tzw. samochody służbowe.

W myśl dotychczas obowiązujących przepisów, podatnicy wykorzystujący w prowadzonej przez siebie działalności takie samochody mają obowiązek złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację o tych pojazdach w terminie 7 dni od dnia, w którym zostanie poniesiony pierwszy wydatek z nimi związany. Informacja ta składana jest na formularzu VAT-26.

W przypadku niezłożenia przez podatnika takiej informacji uznaje się, że pojazd samochodowy jest wykorzystywany do działalności gospodarczej podatnika dopiero od dnia jej złożenia.

W sytuacji, kiedy nastąpi zmiana wykorzystywania pojazdu na wykorzystywanie tzw. mieszane, podatnik jest obowiązany do aktualizacji informacji VAT-26 najpóźniej przed dniem, w którym dokona tej zmiany.

Slim Vat 2 niesie znaczące zmiany w powyższych regulacjach. Wynikają one, przede wszystkim, z tego, że panująca epidemia zdecydowanie opóźnia wszelkie działania przedsiębiorców, a w szczególności przeprowadzenie badań oraz oczekiwanie na wydanie odpowiedniej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Jedna z proponowanych zmian przewiduje wydłużenie terminu obowiązku składania VAT-26 do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostanie dokonane pierwsze nabycie związane z samochodem, dające prawo do odliczenia w 100% podatku naliczonego. Oznacza to, że podatnik, który w konkretnym dniu okresu rozliczeniowego poniósł pierwszy wydatek związany z pojazdem samochodowym wykorzystywanym wyłącznie do działalności gospodarczej, nie będzie musiał spieszyć się, aby w ciągu 7 dni od tego dnia złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego informację VAT-26 – zrobi to w wydłużonym terminie.

Brak złożenia przez podatnika informacji VAT-26 za okres, w którym poniesiony zostanie pierwszy wydatek związany z pojazdem, spowoduje, że pojazd samochodowy będzie uznany za wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika dopiero w rozliczeniu za okres, dla którego informacja ta zostanie wskazana.

Natomiast moment zmiany wykorzystywania pojazdu samochodowego powinien zostać uwzględniony w składanej przez podatnika aktualizacji informacji najpóźniej za okres rozliczeniowy, w którym zmiana ta została dokonana.

Należy podkreślić, że w myśl proponowanego przepisu przejściowego zmieniane przepisy będą stosowane do zdarzeń zaistniałych po wejściu w życie nowelizacji ustawy.

3. Zmiany w VAT w obrocie międzynarodowym

3.1. Uproszczenie zasad odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług

Planuje się zmiany w art. 86 ust. 10b u.p.t.u.

Proponowana przez pakiet Slim Vat 2 zmiana w zakresie odliczania podatku naliczonego z tytułu importu usług niweluje niedogodność, jaką jest fakt, że w pewnych okolicznościach podatnik nie ma prawa do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym jest zobowiązany zadeklarować podatek należny. Dzieje się tak wówczas, kiedy podatnik nie otrzyma faktury w terminie 3 miesięcy lub nie uwzględni w terminie 3 miesięcy kwoty podatku należnego z tytułu importu usług w deklaracji, w której obowiązany jest rozliczyć ten podatek.

Zmiana wynika z tego, że import usług powinien być co do zasady, neutralny dla podatnika.

Dlatego Slim Vat 2 proponuje powrót do zasad obowiązujących przed 01.01.2017 r. i rezygnację z warunku rozliczenia podatku należnego w terminie 3 miesięcy, jako warunku do odliczenia podatku naliczonego w tym samym okresie rozliczeniowym, co deklarowany podatek należny.

Po wejściu w życie pakietu prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w przypadku importu usług będzie powstawało w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych usług powstał obowiązek podatkowy. Jednak będzie musiał być spełniony warunek, że podatnik uwzględni kwotę podatku należnego z tytułu transakcji importu usług w deklaracji, w której będzie zobowiązany rozliczyć ten podatek.

3.2. Nowe zasady korekty faktur in-minus w przypadku importu usług oraz wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów

Dodane zostaną: ust. 13a w art. 29a, ust. 1a w art. 30a, ust. 19c w art. 86 u.p.t.u.

Zawarte w pakiecie Slim Vat 2 propozycje regulują zasady dotyczące okresu, w jakim podatnik powinien rozliczyć korektę obniżającą podstawę opodatkowania w przypadku importu usług oraz WNT.

Właściwie podatnicy nie mają z tym dużego problemu – dotychczas rozliczają korektę zasadniczo za okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania.

Pomysłodawcy Slim Vat 2 uznali jednak, że i ten problem należy definitywnie rozwiązać, dodając przepisy jednoznacznie regulujące sposób postępowania w tym zakresie.

W myśl dodawanych przepisów w przypadku importu usług oraz WNT, gdy podstawa opodatkowania uległa obniżeniu, korekty tej podstawy podatnik będzie dokonywał w rozliczeniu za okres, w którym zaistniała przyczyna obniżenia podstawy opodatkowania. Dziać się tak będzie niezależnie od momentu (okresu), w którym otrzymano fakturę korygującą.

Nowe przepisy ujednolicają okres wykazywania korekt podstawy opodatkowania „in-minus” w rozliczeniach VAT zarówno po stronie podatku należnego, jak i podatku naliczonego. W myśl tych przepisów podatnik, dokonując obniżenia podstawy opodatkowania (i w rezultacie podatku należnego), w tym samym okresie rozliczeniowym zobowiązany jest jednocześnie do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego.

3.3. Złożenie korekty deklaracji zawierającej rozliczenie importu towarów w terminie 4 miesięcy a odpowiedzialność solidarna agencji celnej

Planowane jest dodanie ust. 6a oraz zmiana brzmienia ust. 7 w art. 33a u.p.t.u. Dodane zostaną również przepisy przejściowe.

Po wejściu w życie pakietu Slim Vat 2 podatnicy dokonujący rozliczenia podatku z tytułu importu towarów bezpośrednio w deklaracji podatkowej w sytuacji, kiedy w pierwotnej deklaracji nie rozliczyli w prawidłowej wysokości tego podatku, będą mieli możliwość dokonania korekty deklaracji. Korektę podatnicy będą mogli złożyć w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym podatek od importu towarów miał być rozliczony.

Jeśli podatnik nie rozliczy podatku w prawidłowej wysokości i nie złoży w terminie stosownej korekty deklaracji, utraci prawo do rozliczenia podatku w deklaracji. Podatnik będzie zobowiązany do zapłaty podatku wraz z odsetkami.

Proponowana przez pakiet możliwość złożenia korekty deklaracji w terminie 4 miesięcy stwarza warunki do komunikacji pomiędzy organem podatkowym a podatnikiem w celu wyjaśnienia ewentualnych niejasności i błędów, jeszcze przed upływem terminu utraty prawa do rozliczenia podatku w deklaracji.

Proponowana zmiana oznacza, że odpowiedzialność solidarna ciążyć będzie na przedstawicielu bezpośrednim i pośrednim, działającym na rzecz podatnika, dopiero w przypadku, gdy podatek nie zostanie rozliczony w prawidłowej wysokości w terminie 4 miesięcy po miesiącu, w którym podatnik powinien rozliczyć podatek z tytułu importu towarów. Odpowiedzialność solidarna, oczywiście, dotyczyć będzie kwoty podatku wykazanego w zgłoszeniu celnym, która nie została w całości rozliczona, a także odsetek.

W myśl dodawanych przepisów przejściowych zmienione przepisy należy stosować do importu towarów, dla którego obowiązek podatkowy powstanie od pierwszego dnia miesiąca, w którym zmiany wynikające z pakietu Slim Vat 2 wejdą w życie. Oznacza to, oczywiście, że nowe regulacje nie będą miały zastosowania do importu towarów, który był dokonany wcześniej.

4. Łatwiejszy obrót nieruchomościami

4.1. Nieruchomości

Planuje się dodanie ust. 10a w art. 43 u.p.t.u.

Co do zasady – według obowiązujących obecnie przepisów – dostawa budynków, budowli lub ich części jest zwolniona z VAT. Tylko w dwóch przypadkach dostawa taka nie korzysta ze zwolnienia, a mianowicie, gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem, a dostawą budynków, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Przepisy u.p.t.u. przewidują jednak możliwość rezygnacji ze zwolnienia od podatku, a co za tym idzie opodatkowania transakcji dostawy.

Może tak się stać, o ile:

 1. zarówno dostawca, jak i nabywca są czynnymi podatnikami VAT,
 2. dostawca i nabywca złożą stosowne oświadczenie właściwemu dla nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego.

Zgodne oświadczenie o wyborze opodatkowania dostawy budynku, budowli lub ich części strony transakcji muszą złożyć najpóźniej przed dniem dokonania dostawy.

W związku z tym, że transakcja dostawy nieruchomości musi być dokonana w formie aktu notarialnego pakiet Slim Vat 2 wprowadza możliwość złożenia powyższego oświadczenia w momencie sporządzenia aktu notarialnego, w formie odpowiedniego zapisu w tym akcie.

Taki sposób wypełnienia zapisów u.p.t.u. dotyczących wyboru opodatkowania dostawy nieruchomości nie będzie jednak obligatoryjny. Strony transakcji będą mogły złożyć oświadczenie w akcie notarialnym, ale nie będą do tego zmuszone. Wiąże się to z tym, że wielokrotnie, podczas dostawy nieruchomości, sytuacja stron jest na tyle skomplikowana, że utrudniłoby to przeprowadzenie sporządzenia aktu notarialnego.

5. Zmiany w zakresie mechanizmu podzielonej płatności oraz w uldze na złe długi

5.1. Możliwość dokonania przekazania środków w ramach wszystkich rachunków VAT podatnika, również prowadzonych przez inne banki

Nastąpi zmiana brzmienia art. 62b ust. 1 pkt ustawy z 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896; dalej: u.p.b.).

Obowiązujące obecnie przepisy pozwalają podatnikowi na konsolidowanie środków zgromadzonych na rachunku VAT jedynie w ramach wszystkich rachunków – wyłącznie w ramach jednego banku. Oznacza to, że podatnik może przekazywać swoje środki z jednego rachunku VAT na inny rachunek VAT, ale pod warunkiem, że obydwa rachunki VAT prowadzi ten sam bank.

Czynność ta nazywana jest „przekazaniem własnym”.

Rozwiązanie, zawarte w pakiecie Slim Vat 2, pozwala na dokonywanie „przekazania własnego” w ramach wszystkich rachunków VAT, również tych prowadzonych przez inne banki.

Realizacja „przekazania własnego” w ramach rachunków VAT, prowadzonych przez różne banki będzie następowała przy wykorzystaniu komunikatu przelewu. Czynności podatnika będą następujące:

 1. w polu przeznaczonym na kwotę odpowiadającą całości albo części kwoty podatku wynikającej z faktury, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności, jak również i w polu przeznaczonym na kwotę odpowiadająca całości lub części wartości sprzedaży brutto – podatnik będzie wpisywał kwotę przekazywanych środków,
 2. w polu przeznaczonym na wskazanie numeru faktury – podatnik będzie wpisywał wyrazy „przekazanie własne”,
 3. w polu przeznaczonym na wskazanie NIP dostawcy lub usługodawcy – podatnik wskaże numer, za pomocą którego jest zidentyfikowany na potrzeby VAT.

Oczywiście na „przekazanie własne”, o którym mowa wyżej podatnik nie będzie musiał posiadać zgody urzędu skarbowego.

5.2. Możliwość regulowania składek KRUS z rachunku VAT

Dodana zostanie lit. c) w art. 62b ust. 2 pkt 2, nastąpi zmiana brzmienia art. 62b ust. 2 pkt 6 u.p.b.

Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na regulowanie wyłącznie składek ZUS. Aby zrównać sytuację podatników prowadzących działalność gospodarczą i odprowadzających składki do KRUS z sytuacją podatników opłacających swoje składki do ZUS, pakiet Slim Vat 2 proponuje wprowadzenie do ustawy u.p.b. przepisu pozwalającego tym pierwszym również korzystać ze swojego rachunku VAT, przy opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne rolników, odprowadzanych do KRUS.

Ze względu na to, że powyższa zmiana będzie wymagała gruntownej przebudowy systemów informatycznych zarówno w KRUS, jak i w NBP, planuje się, że zmiana ta weszłaby w życie 01.01.2022 r.

5.3. Zmiany w zakresie korzystania z ulgi na złe długi

Planuje się zmiany w ust. 2 w art. 89a, dodanie ust. 2a w art. 89a, uchylenie ust. 1b w art. 89b u.p.t.u.

Planowane przez pakiet Slim Vat 2 zmiany w zakresie ulgi na złe długi zmniejszają, przede wszystkim, ilość stawianych warunków dla możliwości skorzystania z tej ulgi. Odnosi się to, szczególnie, do dłużników.

Obowiązujące obecnie, w tym zakresie, przepisy uzależniają obniżenie podstawy opodatkowania od spełnienia warunku, aby w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, a także w dniu poprzedzającym dzień złożenia przez wierzyciela korekty deklaracji, mającej na celu skorzystanie z tego obniżenia, dłużnik był zarejestrowany jako podatnik VAT i nie był w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji, natomiast wierzyciel był w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji nadal zarejestrowany jako podatnik VAT.

Proponowane w pakiecie zmiany polegają na usunięciu zapisów dotyczących dłużnika. Dłużnik nie będzie więc musiał być, w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług oraz w dniu poprzedzającym dzień złożenia korekty deklaracji, czynnym podatnikiem VAT, a także – zarówno w dniu dostawy towaru lub świadczenia usług, jak również w dniu poprzedzającym dzień złożenia przez wierzyciela korekty deklaracji – nie będzie musiał być nim w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

Zachowany jednak będzie warunek, aby wierzyciel w dniu poprzedzającym dzień złożenia przez siebie korekty deklaracji był nadal czynnym podatnikiem VAT.

Powyższe oznacza, że do systemu ulgi na złe długi dopuszczono, oprócz czynnych podatników VAT, również dłużników będących osobami fizycznymi (konsumentami) oraz podatnikami VAT zwolnionymi od podatku.

Jednak, w tych przypadkach, wprowadzone zostaną dodatkowe elementy przeciwdziałające wykorzystywaniu ulgi na złe długi w celu oszustwa lub wyłudzenia VAT.

W myśl zmienianych przepisów sporządzona przez wierzyciela korekta podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towaru lub świadczenia usług na rzecz podmiotu nie będącego czynnym podatnikiem VAT będzie mogła być dokonana po spełnieniu następujących warunków:

 1. wierzytelność musi być potwierdzona prawomocnym orzeczeniem sądu i skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego, lub
 2. wierzytelność musi być wpisana do rejestru długów, prowadzonego na poziomie krajowym, lub
 3. wobec dłużnika ogłoszono upadłość konsumencką.

Kolejną zmianą, dotyczącą ulgi na złe długi, jest wydłużenie terminu na skorzystanie z tego mechanizmu z dotychczasowych 2 lat do 3 lat od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność, licząc od końca roku, w którym faktura została wystawiona.

Może nie są to aż tak rewolucyjne zmiany, jednakże każde ewentualne uproszczenia należałoby oceniać na plus.

Ostatnie artykuły eksperckie:

Transakcje trójstronne – uproszczona procedura

Uproszczona procedura w przypadku wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych przysługuje pod warunkiem, że na fakturze zamieszczono adnotację „odwrotne obciążenie”. Braku takiego oznaczenia…

Ostatnie artykuły o podatkach: