Ile trwa kwarantanna, ile izolacja domowa? Informacje dla pracodawcy i pracownika

Kwarantanna to wyizolowanie osoby zdrowej w związku z narażeniem na zakażenie np. poprzez kontakt z osobą z dodatnim wynikiem testu. Wobec tego kwarantannie podlega osoba, która:

  • miała kontakt z osobą zakażoną, chorą bądź podejrzaną o zakażenie,
  • ma objawy, które wskazywać mogą na zakażenie koronawirusem,
  • mieszka z osobą, która przebywa na izolacji domowej,
  • przekroczyła granicę zewnętrzną UE,
  • została skierowana na wykonanie testu.

Kwarantanna obecnie trwa do 10 dni i nakładana jest przez Inspekcje Sanitarną. Może być skrócona w przypadku zrobienia testu w czasie kwarantanny i uzyskania wyniku negatywnego. Decyzje o skróceniu kwarantanny również wydaje Inspekcja Sanitarna. Na dzień dzisiejszy u osób bezobjawowych na kwarantannie nie wykonuje się testów na obecność koronawirusa.

Izolacja domowa polega na odosobnieniu osób z dodatnim wynikiem testu, na którą kieruje lekarz rodzinny. Koniec izolacji w przypadku przechodzenia zakażenia bezobjawowo następuje po 10 dniach od otrzymania dodatniego wyniku testu. Jeśli wystąpiły objawy infekcji, izolacja powinna zakończyć się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, ale nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia objawów.1

Informacje dla pracowników:

Pracownicy przebywający na kwarantannie bądź izolacji domowej na Internetowym Koncie Pacjenta znajdą obok informacji dotyczących czasu trwania kwarantanny lub izolacji elektroniczny dokument z podpisem, który mogą przesłać do pracodawcy w celu poinformowania o przyczynie nieobecności w zakładzie pracy.

Pracownikowi przebywającemu na kwarantannie bądź izolacji przysługują świadczenia chorobowe – wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy (80% podstawy wymiaru zasiłku).

Natomiast pracownik, który ma ochotę oraz przede wszystkim ma siłę pracować zdalnie (pozwala na to rodzaj pracy) podczas trwania kwarantanny lub izolacji może to uczynić. Należy zwrócić się do pracodawcy, informując go, że stan zdrowia umożliwia wykonywanie pracy w warunkach domowych i wówczas za zgodą pracodawcy taka praca może być świadczona. W takiej sytuacji prawo do zasiłku chorobowego nie będzie przysługiwało, natomiast pracownik otrzyma wynagrodzenie za wykonywaną pracę.2

Informacja dla pracowników zamieszkujących z osobą izolowaną:

Od 3 listopada 2020 r. weszły w życie nowe ważne przepisy, zgodnie z którymi „Osoba prowadząca wspólne gospodarstwo domowe z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 lub z nią zamieszkująca, od dnia uzyskania przez osobę, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, jest obowiązana poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji osoby, z którą prowadzi wspólne gospodarstwo domowe lub zamieszkuje. Decyzji organu inspekcji sanitarnej nie wydaje się3.

W takim przypadku podstawą do wypłaty świadczenia chorobowego jest oświadczenie złożone przez pracownika o konieczności odbywania tzw. kwarantanny „z automatu” (przed wprowadzeniem informacji do systemu EWP- system informatyczny Centrum e-Zdrowia).

Do pobrania: wzór z ZUS oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej

Ważne! W przypadku, gdy pracownik – osoba ubezpieczona przebywa na kwarantannie lub w izolacji domowej, a na profilu PUE pracodawcy nie jest to widocznie, to pracownik ten w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny lub izolacji w warunkach domowych powinien złożyć pracodawcy pisemne oświadczenie.

Informacje dla pracodawcy:

ZUS informuje pracodawcę (poprzez portal ZUS PUE), że pracownik otrzymał zwolnienie z racji kwarantanny bądź izolacji.

Ważne! Zakładka jest widoczna tylko u osób, które zostały objęte kwarantanną lub izolacją domową oraz u płatników składek (pracodawców), którzy zatrudniają osoby, u których takie zdarzenie wystąpiło.

Obowiązkiem pracodawcy jest wypłata wynagrodzenia chorobowego za czas kwarantanny bądź izolacji domowej tylko w przypadku, jeśli niezdolność do pracy w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczyła 33 dni a w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia 14 dni. Kwota wypłacanego wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, opiekuńczego (te dwa ostatnie wypłaca ZUS) pozostaje bez zmian i co do zasady wynosi 80% wynagrodzenia zasadniczego.

Pracodawca, może zgodzić się na świadczenie pracy zdalnej przez pracownika objętego obowiązkową kwarantanną bądź izolacją, co spowoduje wypłatę wynagrodzenia za pracę.

Informacja dla pracodawców w przypadku „automatycznej” kwarantanny pracowników:

Po otrzymaniu od pracownika oświadczenia o odbywaniu kwarantanny przez domownika osoby zakażonej pracodawca może wystąpić do Państwowej Inspekcji Sanitarnej z prośbą o potwierdzenie informacji zawartych w oświadczeniu. Po weryfikacji następuje wypłata wynagrodzenia chorobowego, jeśli niezdolność do pracy w ciągu roku kalendarzowego nie przekroczyła 33 dni a w przypadku pracowników powyżej 50 roku życia 14 dni.

W przypadku gdy zasiłek chorobowy wypłaca ZUS, oświadczenie złożone przez pracownika należy przekazać do ZUS (nie później niż w terminie 7 dni) dołączając do zaświadczenia Z-3 /Z-3a. Zaświadczenie wraz z oświadczeniem można przekazać do ZUS elektronicznie PUE załączając zdjęcie/skan oświadczenia potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2
Źródło monikasmulewicz.pl
Źródło gov.pl
Dz.U.2020.870 art. 6 [Przesłanki przysługiwania zasiłku chorobowego]
Dz. U. 2020 poz. 374 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

3
Dz.U.2020.1758 § 3a. – [Obowiązkowa kwarantanna osób skierowanych na testy w kierunku COVID-19; obowiązkowa izolacja w warunkach domowych osoby z pozytywnym wynikiem testu w kierunku COVID-19; obowiązkowa kwarantanna domowników] – Ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: