Faktura kosztowa opłacona kartą małżonka

Jeden z małżonków prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, może w wyniku pomyłki zapłacić za fakturę kartą płatniczą swojego małżonka. Rodzi się wtedy pytanie, czy tak opłacona faktura może być uznana za koszt uzyskania przychodu? Czy ma znaczenie wspólność majątkowa, bądź rozdzielność majątkowa pomiędzy małżonkami?

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:

„kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodu…” Z przytoczonego przepisu prawa wynika, że do kosztów uzyskania przychodów mogą być zaliczone koszty, które zostały przez podatnika faktycznie poniesione. Potwierdził to również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 16 kwietnia 2014 sygn. akt II FSK 1244/14. W wyroku stwierdzono, że: „…nie można zaliczyć do jakichkolwiek kosztów uzyskania przychodów… wydatków ponoszonych przez osobę trzecią…”

Przy opłaceniu faktury kartą małżonka nieprowadzącego działalności gospodarczej najistotniejsze znaczenie ma fakt czy pomiędzy małżonkami istnieje wspólność majątkowa, czy nie. W momencie istnienie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej samo opłacenie faktury przez małżonka, który nie prowadzi działalności gospodarczej, nie wpłynie na prawo do rozliczenia tego wydatku w kosztach podatkowych małżonka prowadzącego działalność gospodarczą. Małżonkowie, jeżeli nie zawrą rozdzielności majątkowej to w momencie zawarcia małżeństwa powstaje między nimi ustawowa wspólność majątkowa. Zgodnie z treścią art. 31 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wspólność majątkowa obejmuje wszystkie przedmioty nabyte w czasie trwania małżeństwa przez oboje małżonków lub przez jednego z nich. W takich okolicznościach, jeżeli maż zapłacił np. za towar firmowy kartą żony, to staje się on częścią majtku wspólnego. Jeden i drugi małżonek staje się wtedy współwłaściciel nabytego towaru.

Inaczej będzie, jeżeli zakup został opłacony przez małżonka nieprowadzącego działalności gospodarczej i pomiędzy małżonkami istnieje rozdzielność majątkowa. W takich okolicznościach zakup nie stanowi majątku wspólnego, co powoduje, że wydatek nie jest poniesiony ze wspólnych zasobów finansowych. Oznacza to, że przy istnieniu rozdzielności majątkowej faktura opłacona kartą małżonka nieprowadzącego działalności gospodarczej nie może być uznana za koszt uzyskania przychodu.

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: