Benefity – cz. II. Studenci na zleceniu, obowiązki pracownika

W pierwszej części artykułu o benefitach pracowniczych, wyjaśniliśmy, czym są benefity i jak wygląda kwestia ich opodatkowania i oskładkowania. W drugiej części poruszamy temat świadczeń przyznawanych studentom na zleceniu oraz obowiązków pracownika.

Świadczenia przyznawane studentom na zleceniu

W przypadku osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia w kontekście oskładkowania wszelkiego rodzaju benefitów, czyli świadczeń pozapłacowych, znaczenie ma również status ubezpieczeniowy zatrudnionego. Dla studenta do ukończenia 26. roku życia wykonującego umowę zlecenia, wartość świadczenia niepieniężnego nie podlega ozusowaniu. Ponieważ taka osoba nie podlega żadnym ubezpieczeniom, tzn. nie jest zgłoszona do ZUS.

Co więcej, świadczenie to nie będzie również opodatkowane. Dlaczego? Ponieważ osoby poniżej 26. roku życia osiągające do 85 528 złotych na roczny okres rozliczeniowy są zwolnione z konieczności opłacania podatku dochodowego.

Obowiązki pracownika

Czasami zdarzają się sytuację, że w miesiącu przyznania świadczenia pozapłacowego podlegającego opodatkowaniu zatrudniona osoba, które to świadczenie otrzymała, nie uzyskuje żadnego dochodu w formie pieniężnej. W wyniku przebywania np. na urlopie macierzyńskim, bezpłatnym bądź wychowawczym. W takich sytuacjach pracodawca nie jest zobowiązany (bo nie ma możliwości) do pobrania zaliczki na podatek dochodowy. W powyższej sytuacji pracodawca musi  wykazać w PIT-11 jedynie wartość świadczenia pozapłacowego. Natomiast  pracownik jest obowiązany uwzględnić go w rocznym zeznaniu podatkowym składanym do urzędu skarbowego i od sumy uzyskanych w danym roku podatkowym dochodów zapłacić należny podatek.

Przykład 1

Pracodawca zatrudniający ponad 10 pracowników chciał zmotywować ich do pracy i wykazać się lepszą ofertą niż potencjalna konkurencja. Postanowił, że zacznie finansować im w połowie karty sportowe Multisport. Finansowanie miałoby się odbywać ze środków obrotowych firmy. Pracownicy chętnie przyjęli jego propozycje, gdyż i tak większość uczęszcza prywatnie na różne zajęcia sportowe. Pakiet, który wspólnie wybrali, kosztował 177,14 zł, zatem 88,57 finansuje pracodawca, 88,57 finansuje sobie pracownik. W zakładzie nie ma regulaminu wynagradzania ani innych przepisów o wynagradzaniu pracowników.

 • PIT-4: TAK, gdyż finansowanie odbywa się ze środków obrotowych firmy a nie z ZFŚS
 • ZUS: TAK, gdyż przyznanie „ benefitu” nie wynika z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub przepisów o wynagradzaniu,

W związku z powyższym, od części, którą finansuje pracodawca, należy odprowadzić podatek i składki ZUS.

Zestawienie wynagrodzenia bez pakietu Multisport na przykładzie pracownika zarabiającego 5500 zł brutto.

Po odprowadzeniu składek i podatku pracownik otrzymuję „na rękę” 4078,81 zł.

Zestawienie wynagrodzenia z Multisportem na przykładzie pracownika zarabiającego 5500 zł brutto.

Po odprowadzeniu składek i podatku  z wynagrodzenia zasadniczego oraz 88,57 zł od części, którą finansuje pracodawca oraz odjęciu od kwoty netto 88,57 zł – części, którą finansuje (zwraca pracodawcy) pracownik (bez ZUS i podatku), pracownik otrzymuję „na rękę”  3962,23 zł.

Wniosek

Pomimo tego, że cały pakiet kosztuje 177,14 zł, a pracownik miał finansować połowę, czyli 88,57 zł, to pracownik odczuje różnicę w swoim wynagrodzeniu w wysokości 116,58 zł.

Przykład 2

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zatrudnia głównie studentów w ramach umowy zlecenia. Jednak w ostatnim czasie jeden z nich obronił pracę magisterską i utracił status studenta (ma 25 lat). Na jednym ze spotkań firmowych Zleceniobiorcy zapytali Zleceniodawcę, czy by nie chciał razem z nimi finansować pakietu medycznego LUX-MED.

Firma wyraziła chęć . Zaproponowała, że pakiet podstawowy w wysokości 80,86 zł będzie finansować w całości. Natomiast pakiet „bogatszy” w wysokości 161 zł może współfinansować w 50%.

 • PIT-4: brak, wszystkie zatrudnione osoby mają poniżej 26 lat.
 • ZUS: NIE – dla osób, które mają status studenta;
 • ZUS: TAK – składki należy odprowadzić tylko w przypadku osoby, która w ostatnim czasie obroniła tytuł magistra i utraciła status studenta.

Wariant A

Zleceniobiorca (student) zdecydował się na pakiet podstawowy, który w całości finansuje firma.

Jego wynagrodzenie nie uległo zmianie, gdyż nie ma ani odprowadzanego podatku, ani składek ZUS.

Natomiast kwota finansowanego LUX-MEDu zostanie wykazana na PIT-11 w pozycji 62. Zdecydował się na pakiet podstawowy, co oznacza że nie musi nic zwracać Spółce.

Gdyby utracił status studenta, kwota pakietu 80,86 zł, którą ma w całości finansowaną przez firmę ze środków obrotowych wraz z pozostałymi przychodami osiąganymi z tyt. umowy zlecenia, podlegałaby oskładkowaniu.

Wariant B

Zleceniobiorca (utrata statusu studenta) zdecydował się na pakiet rozszerzony, który w 50% finansuje firma, 50% finansuje Zleceniobiorca. Z racji tego, że nie ma ukończonych 26 lat, od wynagrodzenia odprowadzone są tylko składki społeczne i zdrowotna. Zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Zleceniobiorca wypracował w danym miesiącu 3080 zł brutto, czyli 2487,20 zł netto.

Wynagrodzenie bez naliczonego pakietu.
Wynagrodzenie z uwzględnieniem naliczonego pakietu.

Wynagrodzenie jest mniejsze o 80,50 zł (161:2). O część, którą Zleceniobiorca finansuje i tym samym zwraca firmie oraz o składki społeczne i składkę zdrowotną, które należy odprowadzić od kwoty, którą finansuje firma. Zatem na konto Zleceniobiorca otrzyma 2391,21 zł.

Potrzebujesz wsparcia w zakresie kadr i płac?

Źródła

 •  Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu oraz ustalania podstaw wymiaru składek, ZUS.
 • Rozporządzeniem MPiPS z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).
 • Benefity dla pracowników na platformie internetowej – co ze składkami ZUS, Poradnik Przedsiębiorcy.
 • Benefity dla pracowników a rozliczenie wynagrodzenia pracownika, iFirma.
 • Jaki koszt nieodpłatnych świadczeń Multisport, ubezpieczenie grupowe ponosi pracownik, Poradnik Pracownika.
 • Jak rozliczać świadczenia pozapłacowe przyznawane zleceniobiorcom i pracownikom, Serwis Kadrowego.
 • www.pit.pl.