Założenie działalności gospodarczej

Osoba fizyczna chcąc rozpocząć indywidulaną działalność gospodarczą lub działalność w formie spółki cywilnej zobowiązana jest przesłać wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji I Informacji Działalności Gospodarczej. Złożenie takiego wniosku nie podlega opłatom.

Warto wskazać, że wniosek o wpis do CEIDG jest jednocześnie wnioskiem do :

 • Urzędu Skarbowego w sprawie wydania numeru identyfikacyjnego NIP
 • ZUS lub KRUS w sprawie zgłoszenia płatnika składek
 • Urzędu Statystycznego o nadanie numer REGON i wpis do rejestru podmiotów gospodarki narodowej

Wniosek o wpis do CEIDG można złożyć na 4 sposoby:

 • poprzez papierowy formularz wydrukowany ze strony CEIDG złożony w dowolnym Urzędzie Gminy UWAGA! Nie musi to być urząd właściwy ze względu na miejsce zamieszkania czy miejsce prowadzenia działalności.
 • jako formularz papierowy przesyłany do gminy listem poleconym z notarialnym potwierdzeniem własnoręcznego podpisu wnioskodawcy
 • przesłać do gminy formularz elektronicznie, a następnie podpisać go w urzędzie w ciągu 7 dni od wysyłki przez Internet.
 • wypełnić wniosek on – line i zatwierdzić go podpisem elektronicznym lub z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP – ten sposób nie wymaga wizyty w urzędzie, jest to tzw. zero okienko

Wniosek zintegrowany składa się z części głównej:

 • – CEIDG – 1

Oraz części nieobligatoryjnych (wypełnianych w razie potrzeby):

 • CEIDG – MW (dodatkowe miejsca wykonywania działalności)
 • CEIDG  – RB (informacje o rachunkach bankowych)
 • CEIDG – RD (pozostałe rodzaje wykonywanej działalności gospodarcze)
 • CEIDG – SC (udziały w spółkach cywilnych)
 • CEIDG – PN (udzielone pełnomocnictwa)

W przypadku wniosku złożonego przez Internet wpis do CEIDG dokonywany jest nie później niż następnego dnia po złożeniu wniosku. W przypadku błędów na formularzu złożonym w gminie organ wezwie do jego skorygowania lub uzupełniania w terminie 7 dni roboczych.

SPÓŁKA CYWILNA

Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą i nie podlega odrębnemu własnemu wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, natomiast przedsiębiorcami są jej wspólnicy:

 1. Wspólnicy rejestrują swoje działalność w CEIDG.
 2. Zgłoszenie wspólników do ZUS
 3. Zgłoszenie spółki cywilnej do GUS i US i ZUS- jeśli spółka zatrudniać będzie pracowników
 4. Zgłoszenie przez wspólników faktu założenia spółki cywilnej..

Prowadząc własną działalność gospodarczą i jednocześnie działając w jednej lub kilku spółkach cywilnych można dla każdej z tych działalności przyjąć inną formę opodatkowania. Jeżeli działalność w spółce jest jedyną działalnością wspólnika , wpisuje on we wniosku przyjęte przez siebie zasady opodatkowania dochodu uzyskanego w spółce.

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: