Podstawowe limity dla przedsiębiorców

Podstawowe limity, na które należy zwrócić uwagę przy prowadzeniu działalności według stanu prawnego na dzień 19.11.2021:

Kasy rejestrujące

Limit zwolnienia u podatników, u których kwota obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej nie przekroczyła w proporcji do wykonywania tych czynności w trakcie roku kwoty 20.000 zł.

Zwolnienia z ewidencjonowania nie dotyczą podatników dokonujących sprzedaży wymienionej w § 4 rozporządzenia.

Rejestracja do VAT Sprzedaż 200.000 zł
Ryczałt Przychody 2.000.000 euro

Średni kurs euro NBP z dnia 1.10.2021 r. wynosił 4,5941 zł/euro. Limit przychodów za 2021 r., decydujący o możliwości skorzystania z opodatkowania ryczałtem w 2022 r., wynosi 9.188.200 zł

Prowadzenie ksiąg rachunkowych Przychody 2.000.000 euro

Średni kurs euro NBP z dnia 1.10.2021 r. wynosił 4,5941 zł/euro. Limit przychodów za 2021 r., decydujący o prowadzeniu ksiąg rachunkowych w 2022 r., wynosi 9.188.200 zł

Obowiązek badania sprawozdania finansowego

Spełnienie co najmniej dwóch warunków:

  • średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób,
  • suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro,
  • przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5.000.000 euro,

Wg. kursu na 31.12

Limity płatności gotówkowych
  • między przedsiębiorcami: 8.000 zł (od 2022 r.)
  • między przedsiębiorcą a konsumentem 20.000 zł (od 2022 r.)
Minimalne wynagrodzenie za pracę 3.010 zł w 2022 r.
Stawka za 1km przebiegu samochodu osobowego (tzw. kilometrówka) o poj. skok. pow. 900cm3 0,8358
Kwoty ryczałtu za używanie przez pracowników samochodów służbowych do celów prywatnych

250 zł – pojazdy o mocy do 60 kW, elektrycznych i napędzanych wodowem (od 2022 r.)

400 zł – pojazdy pozostałe

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności: