Pakiet rozwiązań „Slim VAT”

Pakiet Slim VAT wprowadzony 1.01.2021 r. to zespół rozwiązań mających na celu uproszczenie rozliczenia podatku VAT.

W zakres pakietu wchodzą następujące regulacje:

  1. podwyższenie wartości nieewidencjonowanych prezentów o małej wartości do 20 zł netto (wcześniej 10 zł netto). Zgodnie z ustawą o VAT nieewidencjonowane prezenty o małej wartości są to „przekazywane przez podatnika jednej osobie towary których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia towaru (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, jednostkowy koszt wytworzenia, określone w momencie przekazywania towaru, nie przekraczają 20 zł”
  2. zlikwidowano konieczność posiadania potwierdzenia otrzymania przez kontrahenta faktury korekty zmniejszającej. Aktualnie sprzedawca może uwzględnić fakturę korygująca zmniejszającą już w okresie jej wystawienia jeśli uzgodnił warunki z nabywcą towaru/usługi i warunki te zostały spełnione, oraz posiada dokumentację potwierdzającą uzgodnienia. W przypadku braku spełnienia warunków w okresie w którym wystawiono korektę, obniżenia podstawy opodatkowania i/lub VAT-u dokonuje się w okresie w którym warunki te zostaną spełnione
  3. uzależnienie okresu w którym należy uwzględnić fakturę zwiększającą od przyczyn tej korekty. Korekty dokonuje się na bieżąco – jeśli zdarzenie które stanowi podstawę do wystawienia korekty nastąpiło po sprzedaży. Natomiast korekty wstecznej dokonuje się, jeżeli celem korekty jest wykazanie prawidłowej wysokości VAT, która została błędnie wskazana na fakturze pierwotnej
  4. wprowadzono możliwość stosowania przeliczenia dla celów VAT zgodnie z metodami zawartymi w ustawach o podatkach dochodowych. W celu wyeliminowania stosowania różnych kursów na gruncie podatku dochodowego i VAT podatnik ma możliwość wyboru przeliczenia podstawy opodatkowania w VAT według kursu średniego ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu. Wybór tej opcji nie wymaga zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, ale wymaga stosowania go w sposób ciągły przez 12 miesięcy. Nowej zasady nie można stosować w przypadku, gdy nie powstaje przychód na gruncie ustaw podatkowych np. import usług, WNT
  5. wydłużono okres w którym można odliczyć podatek VAT naliczony w przypadku podatków rozliczających się miesięczne do 4 okresów (wcześniej 3)
  6. wprowadzono możliwość odliczenia podatku naliczonego w przypadku zakupu usług noclegowych w celu ich dalszej odsprzedaży

Opracowano na podstawie objaśnień podatkowych z dnia 23.04.2021 r

Ostatnie artykuły dotyczące prowadzenia działalności:

Ostatnie artykuły dotyczące podatków: