Korekta WDT in plus i in minus

WDT, czyli wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów, polega na wywozie towaru z terytorium Polski na terytorium kraju należącego do Wspólnoty.

Jeżeli po wystawieniu faktury dokumentującej WDT wystąpiły okoliczności m.in.:

 • zmieniła się podstawa opodatkowania np. w skutek udzielenia rabatu czy opustu
 • zwrócono towar,
 • stwierdzono pomyłkę na fakturze.

należy sporządzić fakturę korygującą.

Elementy faktury korygującej

Faktura korygująca transakcje WDT powinna zawierać:

 • numer kolejny dokumentu,
 • datę wystawienia,
 • dane z faktury pierwotnej:
  • nazwę towaru,
  • datę wystawienia,
  • numer dokumentu,
  • imiona i nazwiska/nazwy i adresy podatnika i nabywcy,
  • numery za pomocą których podatnik i nabywca są zidentyfikowani na potrzeby podatku tj. NIP UE;
 • jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego
 • prawidłową treść korygowanych pozycji.

Jeśli podatnik udziela opustu lub obniżki ceny nabywcy za dany okres, musi wówczas w treści korekty podać jakiego okresu ona dotyczy oraz może nie umieszczać nazwy towarów.

Ponadto faktura korygująca może zawierać wyrazy „FAKTURA KORYGUJĄCA” lub „KOREKTA” oraz przyczynę korekty.

Korekta WDT in plus

Jeśli podstawa opodatkowania ulega zwiększeniu, mówimy o korekcie in plus. Korekty tej dokonuje się w okresie rozliczeniowym w którym powstała przyczyna korekty. Ze względu na okoliczności korekty zwiększające dzielimy na rożne rodzaje.

Korekta w związku z nowymi okolicznościami

Przyczyny takiej korekty zaistniały już po dokonaniu sprzedaży i niemożliwe było ich przewidzenie w momencie wystawienia faktury pierwotnej. Przykładem takiej sytuacji może być zmiana ceny, w związku z nową jej kalkulacją. Taką korektę rozlicza się na bieżąco.

Korekta, której okoliczności były aktualne już w okresie wystawienia faktury pierwotnej

Jest to korekta, która wynika przede wszystkim z błędów i pomyłek na fakturze pierwotnej. Nie powstało nowe zdarzenie czy okoliczność. Konieczność wykazania wyższej podstawy opodatkowania istniała już w chwili wystawienia faktury pierwotnej. Rozlicza się ją wstecz, jednak nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazano fakturę pierwotną. Wynika to z faktu, że WDT jest czasami wykazywane w okresach późniejszych niż okres powstania obowiązku podatkowego. Jest tak, gdy podatnik otrzymuje z opóźnieniem dokumenty potwierdzające wywóz towarów z terytorium, Polski na terytorium innego państwa Wspólnoty

Korekta WDT in minus

O fakturze korekcie in minus mówimy gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu. Podobnie jak w przypadku faktury zwiększających faktury korekty WDT in minus podzielić można na różne rodzaje.

Korekta w związku z nowymi okolicznościami

Przykładem zdarzeń, powodujących konieczność wystawienia takiej korekty jest udzielenie opustu, rabatu czy zwrot towaru. Są to okoliczności, których nie dało się przewidzieć w momencie wystawiania faktury pierwotnej dokumentującej WDT. Rozlicza się ją na bieżąco.

Korekta, której okoliczności były aktualne już w okresie wystawienia faktury pierwotnej

Fakturę korektę WDT in minus wystawioną w celu naprawienia błędu należy rozliczyć wstecz.

Kurs waluty

W przypadku faktur wyrażonych w walucie obcej przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Przypominamy, że w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje w dacie wystawienia faktury, nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy towarów.

Co do zasady, w przypadku faktur korygujących przeliczeniu na złote dokonuje się po kursie właściwym dla faktury pierwotnej. Jak wynika z wyjaśnień organów podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych, w przypadku podwyższenia podstawy opodatkowania na skutek zmiany ceny w związku z nowymi okolicznościami oraz w przypadku wystawienia zbiorczej faktury korygującej przeliczenia waluty dokonuje się według kursu poprzedzającego dzień wystawienia faktury korygującej.

Podsumowanie: korekta WDT

Faktury korekty WDT in plus oraz faktury korekty WDT in minus, które wynikały z błędu lub pomyłki na fakturze pierwotnej rozlicza się „wstecz”.

Faktury korekty WDT in plus oraz faktury korekty WDT in minus, które należy sporządzić w związku z nowymi okolicznościami rozlicza się „na bieżąco”.

Artykuł powstał we współpracy z DCF TAX. Zapraszamy również do lektury innych artykułów na naszym blogu!