Prezenty dla naszych kontrahentów

Home / Uncategorized / Prezenty dla naszych kontrahentów

Prezenty dla naszych kontrahentów

Zbliża się okres świąteczny, wielu przedsiębiorców będzie chciało przekazać upominki swoim kontrahentom. Czy jednak handlowcy, właściciele i zarządy przedsiębiorstw wiedzą jakie niesie to za sobą skutki podatkowe?

Rozważania na temat przekazywania prezentów swoim odbiorcom należy rozpocząć od pojęć reklamy i reprezentacji. Zgodnie z ustawami podatkowymi koszty reprezentacji nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Celem reprezentacji jest stworzenie pozytywnego wizerunku firmy, który pomóc ma np. w zawarciu umowy. Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra finansów z 2013 roku nie ma tu znaczenie wystawność i okazałość (takie stanowisko prezentowały niegdyś ograny podatkowe i sądy), ponieważ nie ma możliwości zbudowania uniwersalnego miernika tych cech. Stanowią koszt podatkowy natomiast koszty reklamy, o ile służą uzyskaniu lub zabezpieczeniu źródeł przychodów. Dobrym rozwiązaniem jest wręczanie gadżety z logo firmy – te co do zasady mają charakter reklamowy. Natomiast, upominki o wyższej wartości (z interpretacji podatkowych – powyżej 200 zł), przeznaczone to ograniczonego grona odbiorców, mimo że zostanie umieszczone na nich logo, będą stanowiły koszty reprezentacji i tym samym nie zostaną zaliczone do kosztów reprezentacji.

Jakie skutki podatkowe powstają po stronie obdarowanego? Konsekwencje na gruncie podatku dochodowego różnić się będą w zależności od statutu osoby obdarowanej. Charakterystykę przedstawiono w poniższej tabeli:

Osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej Kwalifikacja jako przychód z innych źródeł,
Zwolnienie z opodatkowania wartość nieopłatnych świadczeń z tytułu reklamy do kwoty 200 zł,
Obowiązek sporządzenia PIT-8C
Przedsiębiorca (osoba fizyczna lub prawna) Kwalifikacja jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej

Konsekwencje VAT. Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika (…),jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych (art. 7 ust.2). Oznacza to, że przedsiębiorca z tytułu przekazania upominku zobowiązany jest odprowadzić VAT należny. WYJĄTEK: prezent o małej wartości. Przez prezent o małej wartości, rozumie się przekazywane przez podatnika jednej osobie towary:

  • Prezenty o wartości nieprzekraczającej 10 zł,
  • Prezent o wartości nieprzekraczającej 100 zł w roku podatkowym, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób;
Recent Posts

Zostaw komentarz