Zmiany w zakresie ustalania przychodu przy wniesieniu aportu

Home / Zmiany w zakresie ustalania przychodu przy wniesieniu aportu
Back to News

Od początku 2017 roku w przypadku wniesienia do spółki aportu m.in. środków trwałych i wartości niematerialnych  i prawnych przychód z kapitałów pieniężnych będzie liczony od …

wartości wkładu określonego w umowie (nie tak jak dotychczas wartości nominalnej udziałów). W przypadku braku dokumentacji określającej wartość aportu należy posłużyć się wartością rynkową.

Uchylony został także przepis ograniczający dokonywanie odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych w formie wkładu niepieniężnego, od tej części ich wartości, która nie została przekazana na utworzenie lub podwyższenie kapitału zakładowego spółki.