Zmiany w VAT na rok 2017

Home / Zmiany w VAT na rok 2017
Back to News

Ustawa z dnia 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2016 r. poz. 2024) wprowadziła między innymi następujące zmiany w ustawie o VAT, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.:

  1. Rozszerzenie katalogu obrotnego obciążenia.

Odwrotne obciążenie jest procedurą szczególną, gdzie obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony ze sprzedawcy na nabywcę (sprzedawca wystawia dokument ze stawką NP, natomiast nabywca rozlicza podatek należny oraz naliczony). Mechanizm ten stosowany jest dla towarów zagrożonych wyłudzeniami podatku VAT – dotychczas głównie dla złomu
i odpadów. Nowelizacją z grudnia 2016 roku katalog rozszerzono o następujące towary: srebro, złoto, metale nieszlachetne w określonym stopniu obróbki oraz biżuteria i wyroby jubilerskie.

Dodatkowo mechanizmem zostały objęte procesowy w ramach jednolitej gospodarczo transakcji, której limit kwotowy wynosi 20 tys. zł. Za jednolitą gospodarczo transakcje uznaje się transakcję obejmującą umowę, w ramach której występuje jedna lub więcej dostaw towarów, nawet jeżeli są one dokonane na podstawie odrębnych zamówień lub wystawianych jest więcej faktur dokumentujących poszczególne dostawy. Za jednolitą gospodarczo transakcję uznaje się także transakcję obejmującą więcej niż jedną umowę, w przypadku gdy okoliczności towarzyszące tej transakcji lub warunki, na jakich została ona zrealizowana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tego rodzaju towarami. Przepis ten pojawił się w 2015 roku – wówczas zastosowanie miał do konsoli do gier, laptopów, telefonów komórkowych.

Dodatkowo ustawodawca wprowadza załącznik numer 14. Odwrotnym obciążeniem objęte zostają także usługi budowlane w relacji podwykonawca – wykonawca tzn. usługodawca świadczy te usługi jako podwykonawca. W związku z tym przepis nie będzie mieć zastosowania w przypadku usługi świadczonej przez wykonawcę głównego na rzecz klienta. Usługi budowlane o których mówi przepis ustawy o VAT są szeroko pojmowane
i zalicza się do nich m.in.:

– roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,

– roboty ogólnobudowlane związane z budową autostrad, dróg, ulic i innych dróg dla pojazdów i pieszych oraz budową pasów startowych

– roboty ogólnobudowlane związane z budową przesyłowych linii telekomunikacyjnych
i elektroenergetycznych

– roboty związane z rozbiórką i burzeniem obiektów budowlanych,

– roboty związane z przygotowaniem terenu pod budowę,

– roboty związane z wykonywaniem instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

– roboty związane z zakładaniem ogrodzeń,

– roboty tynkarskie,

– roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian lastryko,

– roboty malarskie,

– roboty szklarskie,

– roboty związane z wykonywaniem elementów dekoracyjnych

  1. Zwrot w terminie 25 dni.

Podstawowym terminem zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest termin 60 dni. Jeżeli faktury zostały zapłacone podatnik miał możliwość ubiegania się o zwrot
w terminie 25 dni. Od 2017 roku wprowadza się dodatkowe obostrzenia:

– kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej wynikają z faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (faktury do łącznej kwoty  15 000 zł mogą być uregulowane
w inny sposób np. gotówką)

– kwota podatku przeniesiona z poprzednich okresów rozliczeniowych nie przekracza 3 000 zł,

– podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

– podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny oraz składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje,

  1. Odmowa rejestracji podatnika VAT

Naczelnik urzędu skarbowego może odmówić rejestracji podatnika VAT, jeżeli:

– dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym są niezgodne z prawdą lub

– podmiot nie istnieje, lub

–  mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z tym podmiotem albo jego pełnomocnikiem, lub

– podmiot albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania naczelnika urzędu skarbowego.

Ponadto w  przypadku  dokonania rejestracji przez pełnomocnika odpowiada on solidarnie
z wraz z zarejestrowanym podatnikiem do kwoty 500 000 zł za zaległości podatkowe podatnika powstałe z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika jako podatnika VAT czynnego. Pełnomocnik nie będzie ponosił odpowiedzialności, jeżeli powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

  1. Wykreślenie z rejestru podatnika VAT

Naczelnik urzędu skarbowego wykreśla z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

– podatnik nie istnieje lub

– mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub

– dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawdą, lub

– podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej, lub

– podatnik zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy, lub

– podatnik będąc obowiązanym do złożenia deklaracji nie złożył ich za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub

– składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje „zerowe” lub

– podatnik wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub

– podatnik prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

  1. Dodatkowe zobowiązanie podatkowe

W razie stwierdzenia, że podatnik w złożonej deklaracji podatkowej wykazał zaniżoną kwotę do zapłaty, zawyżoną kwotę do zwrotu lub przeniesienia organ kontroli określa wysokość tych kwot w prawidłowej wysokości oraz ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości odpowiadającej 30% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego.

Jeżeli po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego podatnik złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wynosi 20% kwoty zaniżenia zobowiązania podatkowego albo kwoty zawyżenia zwrotu różnicy podatku.

Dodatkowa sankcja nie dotyczy pomyłek, wykrytych bezpośrednio przez podatnika. Wówczas podatnik ma obowiązek złożyć odpowiednią korektę deklaracji podatkowej oraz wpłacić na rachunek urzędu skarbowego kwotę wynikającą ze złożonej korekty deklaracji podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;

Dodatkowo wprowadzono sankcję w wysokości 100% jeżeli powyższe punkty wynikają z faktur, które:

– zostały wystawione przez podmiot nieistniejący,

– stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczącej tych czynności,

– podają kwoty niezgodne z rzeczywistością

  1. Podwyższenie limitu sprzedaży

Zwolniona od podatku będzie sprzedaż dokonywana przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczy łącznie w poprzednim roku podatkowym, kwoty 200 000 zł. Podatnicy, u których łączna wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa niż 150.000 zł i nie przekroczyła 200.000 zł, także będą mogli skorzystać ze zwolnienia.