Zmiany przepisów dotyczących płatności między kontrahentami

Home / Zmiany przepisów dotyczących płatności między kontrahentami
Back to News

Od 1 stycznia 2016 r. obowiązywać będą zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawie o swobodzie gospodarczej dotyczące limitu płatności gotówkowej.

Od nowego roku w transakcjach między przedsiębiorcami dokonywanie i przyjmowanie płatności odbywać się musi za pośrednictwem rachunku bankowego, gdy jednorazowa wartość transakcji przekraczać będzie 15 000 zł. Transakcje w walutach obcych przeliczać się będzie według średniego kursu NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania transakcji. Warto wskazać, że nie ma znaczenia liczna dokonywanych płatności w ramach jednej transakcji. Przypominamy, że obecnie limit ten wynosi równowartość 15 000 euro przeliczonych na złote według średniego kursu waluty obcej ogłoszonego przez NBP ostatniego dnia miesiąca poprzedzająca miesiąc, w którym dokonano transakcji.

Ponadto podatnicy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatku w tej części, w jakiej płatność przekraczająca limit 15 000 zł zostanie dokonana poza rachunkiem bankowym.