Zmiana w umowach zlecenia!

Home / Zmiana w umowach zlecenia!
Back to News

Od 1 stycznia 2017 roku obowiązywać będzie minimalna stawka wynagrodzenia godzinowego
z tytułu umowy zlecenia, które będzie wynosić 13 zł. Przepis będzie dotyczyć następujące osoby:

  • wykonujące działalność gospodarczą czyli samozatrudnionych albo
  • niewykonujące działalności gospodarczej,

Wysokość minimalnej stawki godzinowej jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonej na rok następny przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującą w roku, w którym odbywają się negocjacje. Wysokość minimalnego wynagrodzenia oraz wysokość minimalnej stawki godzinowej, ogłaszane będą w terminie do dnia 15 września każdego roku.

Dodatkowe zmiany:

  • Przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia
    w wysokości minimalnej stawki godzinowej
  • Zabronione jest przeniesienia prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę.
  • Wynagrodzenie będzie musiało być wypłacone w formie pieniężnej
  • W przypadku umów dłuższych niż 1 miesiąc, wynagrodzenie musi być wypłacone co najmniej raz w miesiąc
  • Konieczność potwierdzania liczby godzin wykonywania zlecenia