Ważne limity na rok 2017

Home / Ważne limity na rok 2017
Back to News

Jak co roku w październiku możemy zaprezentować najważniejsze limity dotyczące prowadzenie działalności.

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych:

Osoby fizyczne oraz spółki osobowe będą zobowiązane do prowadzenia od nowego roku ksiąg rachunkowych jeśli ich przychody w 2016 roku wyniosą 1.200.000 euro.

Limit przelicza się na walutę polską po średnim kursie NBP, na pierwszy dzień października.

W związku z tym księgi rachunkowe będą prowadzić jednostki, których przychód ze sprzedaży wyniósł w 2016 r. 5.157.120 zł. (średni kurs NBP z dnia 3.10.2016 r. wyniósł 4,2976 zł/euro)

  1. Status małego podatnika

Podobnie jak w przypadku limitu prowadzenia ksiąg rachunkowych, limit wylicza się na pierwszy dzień roboczy października, zgodnie z kursem średnim NBP. Limit w euro wynosi 1.200.000 euro, z tym, że wynik zaokrągla się do 1.000 zł. Zatem w 2017 r. status małego podatnika będą miały podmioty, których przychody ze sprzedaży nie przekroczą 5.157.000 zł.

  1. Amortyzacja jednorazowa

Podmioty rozpoczynające działalność oraz mali podatnicy, mogą korzystać z jednorazowej amortyzacji środków trwałych z grup 3-8 z wyłączeniem samochodów osobowych. Łączna wartość tych odpisów amortyzacyjnych nie może przekroczyć w danym roku podatkowym równowartości kwoty 50.000 euro. Limit w przeliczeniu na złotówki wynosić będzie  215.000 zł.

  1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podatnicy będą mogli opłacać ryczałt ewidencjonowany, jeżeli ich przychody w 2016 r. nie

Do opłacania w 2017 r. ryczałtu za okresy kwartalne uprawnieni będą podatnicy, gdy przychody za 2016 r. nie przekroczą równowartości 25.000 euro, czyli kwoty 107.440 zł.