Jednolity Plik Kontrolny

Home / Jednolity Plik Kontrolny
Back to News

Jednolity Plik Kontrolny jest zbiorem danych z systemów informatycznych, zawierającym informacje o operacjach gospodarczych za dany okres.

Przedsiębiorcy będą mieli obowiązek przekazywać:

  • Ewidencje VAT wraz z deklaracją VAT bez wezwania organu podatkowego
  • Księgi podatkowe oraz dowody księgowe w postaci tzw. JPK na wezwanie organu podatkowego

 

Od kiedy obowiązuje?

Status podmiotu Przekazywanie ewidencji vat Dane na wezwanie organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej
Mały przedsiębiorca 01.01.2017 01.07.2018
Mikro przedsiębiorca 01.01.2018

Status przedsiębiorcy należy ustalać na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 ze zm.):

Mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro.

Mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:

1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz

2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro.

Zgodnie z interpretacją ogólną Ministra finansów w przypadku podmiotów niemających statusu przedsiębiorcy (np. stowarzyszenia) w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, prowadzących księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, zastosowanie mają  przepisy przejściowe (terminy dotyczące małych i mikro przedsiębiorców)

Efektem wprowadzenia jednolitych plików kontroli ma być skrócenie czasu kontroli, zmniejszenie jej uciążliwości oraz obniżenie kosztów

Źródło: http://www.mf.gov.pl/kontrola-skarbowa/dzialalnosc/jednolity-plik-kontrolny/

ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.),

Interpretacja Ministra Finansów PK4.8012.55.2016 – Minister Finansów, 20.06.2016 r.